چکیده

یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل های لازم برای گسترش این صنعت است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان ورزشی، کارشناسان بخش گردشگری، اساتید دانشگاه در سطح شهر یزد تشکیل دادند که تعداد 320 نفر بودند و حجم نمونه موردبررسی طبق جدول مورگان 175 نفر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که عوامل گسترش ورزش های بومی و محلی، برگزاری مسابقات ورزش های بومی و محلی، برگزاری جشنواره های ورزش های بومی و محلی، توسعه زیرساخت ها در ارتباط ورزش های بومی و محلی، توسعه زیرساخت های اماکن اقامتی و حمل ونقل عمومی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی و برگزاری همایش های علمی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عامل برگزاری مسابقات ورزش های بومی و محلی دارای بیشترین اولویت (76/4) و عامل برگزاری همایش های علمی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی دارای کمترین اولویت (12/4) بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل ورزش های بومی محلی بر توسعه گردشگری ورزشی استان یزد مؤثر است.

تبلیغات