مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره 1 تابستان 1399 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۹
بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر در بیمه ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی بر روش های مدل سازی معادلات ساختاری در حالت زمینه یابی است. داده های موردنیاز، از طریق پرسشنامه عوامل اجتماعی و اقتصادی از نمونه ای 384 نفری از مشتریان بیمه ایران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزیی و آزمون همبستگی متغیرها و با به بکارگیری نرم افزار SMART-PLS انجام شد. چندین یافته مهم مشاهده شده است. میزان تمایل به تقاضای بیمه عمر بر عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است. عوامل اقتصادی بر میزان درآمد پایین، قابل مقایسه بودن بیمه عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و میزان تمایل به تقاضای بیم عمر موثر است و عوامل اجتماعی بر عدم فرهنگ سازی از طریق رسانه های اجتماعی و ناآشنایی مردم با بیمه های عمر تاثیر معنی داری دارد.
۲.

بررسی تاثیر جو سازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از عواملی که در ایجاد و افزایش قابلیت های نوآوری در بانک ها موثر است جو سازمانی می باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر جو سازمانی بر نوآوری در بخش خدمات انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه ی آماری پژوهش را 250 نفر از کارکنان بانک سینا در شعب شهر تهران تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و با روش فرمول کوکران تعداد 162 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوطه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (78/0 تا 93/0). داده ها با استفاده از نرم افزارهای   SPSS:win18.5 و Lisrel8.5 ، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل توصیفی نشان داد که وضعیت نوآوری در خدمات و جو سازمانی در بانک سینا در حد متوسط است. نتایج حاصل از تحلیل استنباطی نشان داد که بین مولفه های رفتار مدیران و رفتار کارکنان جو سازمانی با نوآوری در خدمات بانک مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به منظور تلخیص متغیرها در چند عامل، از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج این تحلیل نشان داد که در زمینه جو سازمانی در بانک سینا 5 عامل با 88/0 تبیین واریانس کل و در نوآوری در خدمات 3 عامل با 92/0 تبیین واریانس کل بدست آمد. در نهایت، نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که جو سازمانی با ضریب مسیر 613/0 اثر مثبت و معنی داری بر نوآوری در خدمات بانک سینا داشته است.
۳.

بررسی تاثیر محرک های دارایی مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان بانک ها با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساسات(مورد مطالعه: موسسه اعتباری نور)

تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۸۰
برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، توجه به پدیدة کاهش وفاداری مشتری بسیار اهمیت دارد . امروزه بانک ها و موسسات مالی ، درصدد شناسایی و مدیریت روش ها و الگوهای مؤثر ایجاد و ارتقای وفاداری مشتریان هستند. پیاده سازی محرک های دارایی مشتریان به عنوان یک تاکتیک ضروری بمنظور افزایش وفاداری مشتریان بسیار مهم است. همچنین در مطالعات گذشته اهمیت احساسات مشتریان به عنوان یک متغیر تعدیلگر رابطه بین محرک های دارایی مشتریان و قصد وفاداری مشتریان نادیده گرفته شده است.   از این رو این تحقیق با هدف پر کردن خلاء های تحقیقات گذشته در حوزه قصد وفاداری مشتریان بانک ها انجام می پذیرد. در این تحقیق با در نظر گرفتن احساسات مشتریان، به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین محرک های دارایی مشتریان و قصد وفاداری مشتریان، یک مدل معادلات ساختاری جهت تبیین عوامل موثر بر قصد وفاداری مشتریان موسسه اعتباری نور ارائه گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد و تعداد نمونه ها 384 نفر می باشد. از روش های حداقل مربعات جزئی و رگرسیون سلسله مراتبی برای تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد، از بین محرک های دارایی مشتریان، دارایی ارزش و دارایی رابطه بر قصد وفاداری مشتریان تاثیر مستقیم دارند. همچنین احساسات منفی مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان تاثیر معکوس دارد.  در نهایت اینکه مشارکت مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان تاثیر مستقیم دارد.
۴.

تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد آژانس های گردشگری: نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۶۰
در بیشتر تحقیقات انجام شده در صنعت گردشگری، گردشگران در مرکز توجه قرار دارند و درباره نقش و اهمیت کارکنان آژانس های گردشگری پژوهش های به نسبت کمتری صورت گرفته است. بازاریابی داخلی مفهومی است که بر اهمیت و چگونگی برانگیختن کارکنان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان دلالت دارد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در آژانس های گردشگری پرداخته و با روش نمونه گیری در دسترس، داده هایی را از طریق پرسشنامه از 388 نفر از کارکنان آژانس های گردشگری در شهر تهران گردآوری نموده است. جهت تجزیه و  تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM ) و تحلیل عاملی تأییدی ( CFA ) استفاده و نرم افزارهای SPSS و Lisrel بکار گرفته شد . نتایج تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی، همچنین تاثیر مثبت رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی بود. اما تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبود .
۵.

بررسی موانع عمومیت یافتن استفاده از شبکه های اجتماعی(تلگرام) در امور داخلی (از منظر دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم ارتباطات تهران مرکز)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر در صدد است موانع عمومیت یافتن استفاده از شبکه های اجتماعی(تلگرام) در امور داخلی را از منظر دانشجویان و فارغ التحصیلا ن رشته علوم ارتباطات تهران مرکز مورد بررسی قرار دهد این تحقیق  از نظر روش پیمایشی و میدانی است و از نظر نوع کاربردی می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است جامعه آماری 100 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز می باشد و نمونه آماری 60 نفر از آنان می باشد که از طریق جدول کرجس و مورگان تعیین گردیدند. از طریق کای اسکوئر فرضیه ها تحلیل و مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد. بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام  و امکان ترویج و دسترسی فیلم های غیراخلاقی در میان کار بران ،امکان دامن زدن به موارد مجرمانه کشور ، امکان نفوذ سایبری بیگانگان  و امکان افشای اطلاعات محرمانه و به تبع آن تهدید امنیتی کشوررابطه قوی وجود دارد .
۶.

ارزیابی تجربه مشتریان فولاد مبارکه اصفهان

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف از انجام این پژوهش تحلیل رفتار مشتریان فولاد براساس تجربه مشتری است.مدیریت تجربه مشتری در سه مرحله پیش از خرید، حین خرید ، پس از خرید و در برنامه های وفاداری شرکت قابل ارزیابی است. عوامل موثر برای سنجش تجربه در شرکتهای صنعتی در ایران بررسی نشده بود ، ابتدابرای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت تجربه مشتریان، با 15 نفر از مدیران شرکت فولاد مبارکه استان اصفهان مصاحبه شد. پس از مصاحبه و ثبت نظرات مدیران ارشد فولاد مبارکه تجزیه تحلیل تم انجام گرفت و فعالیتهای مهم فرایند فروش در سه مرحله قبل ، حین و بعد از خرید استخراج شد. برای آگاهی از نظرات جامعه مورد مطالعه که مشتریان شرکت فولاد مبارکه هستند به نتایج مصاحبه پایلوت که با 25 شرکت انجام شده بود اتکا شد. بر اساس نتایج مصاحبه چالش اصلی نحوه ارتباطات ، پشتیبانی از مشتری و پیشگام بودن شرکت بود. درنهایت پرسشنامه براساس مصاحبه مدیران و مشتریان طراحی شد و بین مدیران شرکتهای مشتری منتخب شرکت فولاد مبارکه توزیع شد.پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ سنجیده شده که برابر 89/0 بود.برای بررسی روایی هم از روایی صوری و محتوایی استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد، تمرکز بر مشتری مداری و مشتریان ویژه و نیز مدیریت رویدادها و برقراری تعامل شخصی موثر با مشتریان از جمله راهکارهای اصلی برای برطرف کردن تجربه های منفی است. برای اکثر پاسخ دهنده حفظ رابطه با فولاد ارزشمند بوده است و در تجربه مشتری مهمترین عامل بوده است.همچنین برند فولاد از نظر پاسخ دهنده ها قابل اعتماد و اطمینان بوده است. و این دو عامل در تجربه مثبت مشتریان تاثیر زیادی داشته اند.کمترین عاملی که در تجربه مشتریان مورد موافقت بوده است انعطاف پذیری در شرایط فروش بوده است. همچنین پیشنهاد شد که تنظیم نقشه سفر مشتری است بر مبنای سیستم مدیریت دانش مشتری در شرکت فولاد مبارکه ترسیم شود
۷.

بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت نهادی و شدت سرمایه بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
برای شرکت ها و سهامداران عمده، مالیات یکی از هزینه های اضافی می باشد بدین دلیل هیات مدیره شرکت همواره در تلاش است تا با اخذ روش های مختلف مالیات شرکت را به حداقل برساند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت نهادی و شدت سرمایه بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر ماهیت، روش توصیفی و هدف، یک پژوهش کاربردی است. چون در پژوهش حاضر متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی است. دراین پژوهش، سه فرضیه تدوین و 126 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1392 تا 1398 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد: از معیارهای هیات مدیره (اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و دانش مالی هیات مدیره) و مالکیت نهادی بر شکاف مالیاتی تاثیر معناداری دارند ولی دوگانگی هیات مدیره و شدت سرمایه تاثیر معناداری ندارند.