آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش بسیار زیادی در ایجاد و افزایش خلاقیت و  نوآوری در عرصه کارآفرینی دارد زیرا رقابت اقتصادی را تسهیل و رشد اقتصادی طولانی مدت را پایدار کرده است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصادهای نوظهور، زنان نیز می توانند زندگی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود را متحول کنند و شکاف های بسیاری را در توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه از بین ببرند. تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی می باشد. تعداد حجم نمونه، 132 نفر از بانوان شاغل در شرکت فناوری اطلاعات بهاران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد و تاثیر بین فرضیه ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری لیزرل و آزمون سوبل و آزمون معناداری R بررسی شد. آماره آزمون تی تک نمونه ای، بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده به طوریکه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی بانوان کارآفرین با نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیلگر خودکارآمدی در شرکت فناوری اطلاعات بهاران تاثیر دارد. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و نقش مثبت و مهمی در ایجاد و تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی، پیوند آن با خودکارآمدی و در نهایت توانمندسازی زنان کارآفرین ایفا  می کند. 

تبلیغات