مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره 2 تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 6)

مقالات

۱.

طراحی الگوی جذب و نگهداری مشتریان وفادار بر مبنای مسئولیت های اجتماعی در بخش صنایع پوشاک (مورد مطالعه فروشگاههای هاکوپیان)

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه های اجتماعی بازاریابی شبکه های اجتماعی کانو تاپسیس فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 223
هزینه جذب یک مشتری جدید بیش از 5 الی 6 برابر یک مشتری قدیمی می باشد لذا کوشش های زیادی جهت حفظ و نگهداری مشتریان انجام می گردد. یکی از زمینه هایی جذب و نگهداری مشتریان وفادار ، اعمال مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه است. تحقیق حاضر پیرامون ؛ جذب ، نگهداری ، وفاداری مشتریان مبتنی بر اعمال مسئولیت اجتماعی در 4 حوزه ؛ خلق ارزش، شفافیت عملکرد ، نوع دوستی و حفظ محیط زیست می باشد. پژوهش با طرح 4 پرسش آغاز و در دنباله با تنظیم4 فرضیه اصلی و 16 فرضیه فرعی ، تاثیر اعمال مسئولیت های اجتماعی بر جذب ، نگهداری مشتریان وفادار  مورد بررسی قرار داده است. نوع روش تحقیق ؛ کیفی ، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری 96 نفر از مشتریان فروشگاه های هاکوپیان می باشد که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و اعتبار و اعتماد آن نیز از طریق پایائی و روائی روش های کیفی تضمین گردیده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک آزمون ناپارامتریک کندال تائو b و در نرم افزار SPSS  انجام و کلیه فرضیه های اصلی و فرعی آن با سطح معنی داری 01/0 درصد و Sig < 0/05 تائید شده که بیانگر همبستگی متغیرهای تحقیق می باشد. نتایج حاصله موید آن است که اعمال مسئولیت های اجتماعی بر جذب ، نگهداری و وفاداری مشتریان تاثیر مسلمی دارد. در انتها ، بر اساس مبانی نظری و نتایج بدست آمده و همچنین تجربیات بدست آمده هاکوپیان ، الگوئی در 5 بخش جهت بهره برداری اصحاب کسب و کار ارائه گردیده است
۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نرخ خرید در شبکه های اجتماعی برخط با بهره گیری از مدل کانو و تاپسیس فازی

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه های اجتماعی بازاریابی شبکه های اجتماعی کانو تاپسیس فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 509
پیدایش شبکه های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین پدیده های قرن بیست ویک است، لذا شناخت کارکردهای این شبکه ها یک ضرورت به حساب می آید. امروزه شبکه های اجتماعی جایگاه مناسبی در بین عموم به دست آورده و با توجه به دسترسی آسان به آن روزبه روز استقبال از این پدیده رو به افزایش می باشد. با رشد شبکه های اجتماعی خرید از این شبکه ها نیز وارد مرحله جدیدی شده است. هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نرخ خرید در شبکه های اجتماعی برخط است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش، تحقیقی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده های موردنیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش نامحدود و شامل کاربران شبکه های اجتماعی می باشند و از روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 315 نمونه قابل قبول انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده روش کانو و رتبه بندی با تکنیک تاپسیس فازی انجام شده و نتایج پژوهش نشان داد که «اعتماد به فروشنده»، «فراهم بودن اطلاعات کالا» و «صرفه جویی در هزینه» مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل و «ماجراجویی در فرآیند خرید» جذاب ترین عامل در خرید از شبکه های اجتماعی هستند
۳.

بررسی عوامل موثر بر افزایش تمایل رفتاری و قصد خرید مشتریان از کسب و کارهای موبایلی در شرایط کرونا با استفاده از فناوری UTAUT

کلید واژه ها: تلاش مورد انتظار کارایی مورد انتظار نفوذ اجتماعی شرایط تسهیل کننده تمایل رفتاری و قصد خرید مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 945
امروزه با همه گیر شدن کرونا افراد بیشتر به سمت خرید اینترنتی رفتند و در این بین کسب و کارهای موبایلی با توجه به در دسترس بودن اینترنت و استفاده بیشتر از گوشی های هوشمند؛ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و همین نو بودن این نو کسب و کارها باعث شده شرکت های فعال در این زمینه شناختی از عوامل موثر بر رفتار مشتریان و تمایلات رفتاری آنها اطلاعات کتری داشته باشند. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر افزایش تمایل رفتاری و قصد خرید مشتریان از کسب و کارهای موبایلی در شرایط کرونا با استفاده از فناوری UTAUT در سراسر افراد کشور که حداقل یکبار از خدمات یا محصولات کسب و کار موبایلی استفاده کردند؛ می باشد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 400 نفر به صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی و صفحات در اینستاگرام سایر شبکه های مجازی اپلیکیشن های اسنپ، سکه، آپ، بفود سافت و بازار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 20 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل بیانگر این بود که تلاش مور انتظار، کارایی مورد انتظار، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل کننده از عوامل مهم شرکتی بودند که صاحبان کسب و کارهای موبایلی با بهبود آنها می توانند بر تمایل مشتریان در راستای خرید از اپلیکیشن های موبایلی در شرایط کرونا که مردم کمتر تمایل به خارج شدن از منزل دارند می توانند تاثیر بگذارند.
۴.

شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته

کلید واژه ها: چابکی سازمان مشتری رویکرد آمیخته بانک سپه خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 919
در  عصر حاضر که رقابت بین بانک ها و موسسات مالی در جهت جذب، حفظ و نگهداشت مشتری شدت گرفته است و روش های زیادی نیز مانند تبلیغات، تسهیلات، سودهای سپرده و غیره وجود دارد. اما یکی از روش هایی که بعنوان عاملی مهم و حیاتی، در این مسیر کمک کننده است که هم به لحاظ کاهش هزینه و هم در بلندمدت می تواند سازمان را در بین رقبا تثبیت نماید چابکی سازمان است. هدف تحقیق کنونی شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی سازمان در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی-کمی) که در بخش کیفی از نظر هدف، بنیادی و از نوع اکتشافی و در بخش کمی نیز از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان به تعداد 15 نفر و در بخش کمی نیز کلیه کارکنان بانک سپه استان خوزستان که براساس فرمول کوکران 235 نفر بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه 2020 و در بخش کمی با نرم افزار های آماری اس پی اس اس و آموس  مشخص شد که: در یافته های بخش کیفی 16 مولفه و 5 دسته(تنوع محصولات، آموزش، امکانات، ارتباطات و سهولت) بدست آمد. همچنین در یافته های بخش کمی متغیرهای تنوع محصولات، آموزش، امکانات و سهولت بر چابکی سازمان تاثیر مثبت و معناداری داشته ولی تاثیر متغیر ارتباطات بر چابکی سازمان تایید نشد.    
۵.

بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در میزان اشتغال زائی و سطح رفاه

نویسنده:

کلید واژه ها: مناطق ویژه اقتصادی اشتغالزایی سطح رفاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 436
یکی از راه های توسعه منطقه ای توجه به بحث مناطق ویژه اقتصادی است. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با هدف افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و افزایش درآمد عمومی و سایر موارد صورت می پذیرد و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را باخود به ارمغان می آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در میزان اشتغال زائی و سطح رفاه در شهرهای ساحلی شمالی است. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از اهداف برنامه ریزی های راهبری، منطقه ای و ملی است که با هدف افزایش اشتغال و رفاه عمومی انجام می گیرد. اجرای چنین برنامه هایی مستلزم هزینه و فعالیت های گسترده ای است که باید پیامدهای آن پاسخگوی زمان و هزینه بالای آن باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان مناطق ویژه اقتصادی در سه منطقه امیرآباد، نوشهر و آستارا به تعداد 136 تن می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه ها اندازه گیری و تائید شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Lisrel مشخص شد که: مناطق ویژه اقتصادی نقش مثبت و معنی داری در میزان اشتغال در شهرهای ساحلی شمالی دارند اما؛ بین مناطق ویژه اقتصادی و سطح رفاه ساکنین شهرهای ساحلی شمالی رابطه معناداری یافت نشد.
۶.

بازشناسی نظریه مزیت رقابتی: روایت پژوهی زندگی نامه لئونل مسی

کلید واژه ها: مزیت رقابتی رویکرد جامعه شناسی لئونل مسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 516
نظریه های مزیت رقابتی، با طیف وسیعی از دیدگاه های متنوع از جمله دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر صنعت، رویکرد هزینه مبادله، رویکرد نوآوری و کارآفرینی و نهایتاً اقتصاد رفتاری مواجه شده اند که هر یک از این پارادایم ها، دلیل موفقیت سازمان ها را به عوامل متفاوتی نسبت داده اند. هدف از این پژوهش، واکاوی نظریه های مزیت رقابتی و دستیابی به رویکردی نوین به کمک روایت پژوهی داستان زندگی لئونل مسی می باشد تا از این طریق، بینش جدید و متفاوتی در مورد مزیت رقابتی ایجاد شود. در این مقاله از روش پژوهش تکرارپذیر تجربی، که رویکردی استقرایی-قیاسی دارد و همزمان از داده های دست اول و همچنین چارچوب های نظری موجود، برای ساخت نظریه ای جدید بهره می برد، استفاده شده است. ابتدا داده های مرتبط با زندگی لئونل مسی از کتاب زندگی نامه او استخراج شده اند، این داده ها دو مرحله کدگذاری شده اند، سپس با نظریه ها و مفاهیم موجود و مرتبط، پیوند خورده اند و نهایتاً از طریق ترکیب و تفسیر کدها، نظریه جدید مزیت رقابتی شکل گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که مزیت رقابتی، موضوعی فراتر از رویکردهای موجود مبتنی بر منابع، مبتنی بر صنعت و نظریه های رفتاری می باشد و دربرگیرنده نظریه های جامعه شناسی، از جمله اثر پیگمالیون، تعامل گرایی نمادین، حسگری اجتماعی، حمایت اجتماعی، عادت واره ها و عقلانیت عاشقانه می باشد. نظریه جدید مزیت رقابتی، هم به لحاظ ماهیت، یعنی ارائه مفاهیم جامعه شناسی مزیت رقابتی و هم به لحاظ سطح تحلیل، یعنی توجه به سطح جامعه شناختی سازمان، با نظریه های موجود، کاملاً تفاوت دارد.
۷.

مروری بر جایگاه پژوهشی برند در آژانس های مسافرتی جهان

کلید واژه ها: برند خدمات گردشگری آژانس مسافرتی مطالعه مروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 624
  در دنیای پر رقابت امروز در صنعت گردشگری، برندها که از دارایی های نامشهود شرکت ها به شمار می آیند،  نقشی کلیدی در ایجاد تمایز میان بازیگران این عرصه ایفا می کنند. امروزه این برندهای موفق هستند که می توانند در میدان های رقابت به بقای خود ادامه دهند، ثبات مالی بلندمدت برای صاحبان برند به دست آورند و اعتماد مشتریان را تضمین نمایند. مطالعات حاکی از آن است تحقیقات چندانی در این حوزه در بیان نیازمندی به برند و برندسازی در آژانس های مسافرتی که از مهم ترین سرویس دهندگان در زنجیره تامین خدمات سفر هستند صورت نگرفته و مطالعه ای مروری در این حوزه وجود نداشته است. لذا این پژوهش از طریق مرور ادبیات و پیشینه پژوهشی مربوطه به دنبال کمک به توسعه دانش موجود در حوزه برند، تحلیل و بیان توصیفی جامع از وضعیت موجود شاخه های پژوهشی در حوزه برند در آژانس های مسافرتی و ارائه پیشنهادهایی برای ادامه تحقیقات در این حوزه می باشد. در این مطالعه کلیه مقالات معتبر موجود مربوط به این حوزه در پایگاه Scopus  (32 مقاله) از سال 2003 تا 2020 شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن جمع بندی و طبقه بندی مفاهیم پژوهشی موجود، تحلیل های کمی و کیفی از این پژوهش ها ارائه گردیده است. همچنین این پژوهش می تواند برای محققین، مدیران برند و صاحبان کسب و کار ارائه دهنده خدمات گردشگری در اتخاذ استراتژی مناسب در انتخاب برند و همچنین پیشبرد  حوزه های مطالعاتی مرتبط مفید واقع شود.