یاسر رضوی ناچویی

یاسر رضوی ناچویی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان کارآفرین(مورد مطالعه:مدیران پیج های لباس زنانه)

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۲
این تحقیق نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان کارآفرین می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری نرم افزارWARP-PLS در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه ی مورد پژوهش شامل کلیه مدیران فروشگاهای اینستاگرامی ساکن شهر تهران است از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده می شود که کل جامعه آماری بالغ بر 384 نفرمی باشد.جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 192نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای  شبکه های اجتماعی بر عملکرد  کارآفرینی زنان در میان مدیران  پیج های لباس زنانه (55/3) تنوع شبکه اجتماعی بر عملکرد زنان(65/1) پیوند شبکه اجتماعی بر عملکرد زنان(45/1)در میان مدیران  پیج های لباس زنانه تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان