بهجت آب چر

بهجت آب چر

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان
پست الکترونیکی: b_abchar@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تجزیه وتحلیل بهرهوری با استفاده از شاخص مالم کوئیست در شرکتهای خصوصی بیمه استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص مالمکوئیست بهره‎وری کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 882
ارتقای بهره وری سبب پیشرفت و توسعه یافتگی می شود و اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش های ارتقای آن، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمعآوری دادهها، کتابخانهای و غیرتعاملی است. جامعه ی آماری موردبررسی در این پژوهش، شامل کلیه شامل شرکتهای بیمه خصوصی استان زنجان طی سالهای 1396-1394 میباشد که به تعداد 23 شرکت میباشد و با توجه به ماهیت پژوهش نمونه گیری انجام نمی شود و روش سرشماری است. شاخصهای مورداستفاده در این تحقیق کمی و تکنیک مورداستفاده نیز شاخص بهرهوری مالمکوئیست و روش تحلیل پوششی دادهها است. بر اساس نتایج مربوط به سنجش بهرهوری با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها مبتنی بر شاخص مالمکوئیست، در محاسبات کارایی میانگین کل تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به سال 94 نشان از رشد 3 درصدی در تغییرات فنآوری میباشد و بهرهوری کل با افت رشد 51 درصد برخوردار میباشد. همچنین در بررسی اثربخشی تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به 94 رشد 119 درصدی داشته است که اکثریت واحدها دارای تغییرات تکنولوژی مثبت بوده که این باعث افزایش بهرهوری کل عوامل در شرکت های بیمه خصوصی استان زنجان  می شود.
۲.

بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بازخورد 360 درجه پایداری شرکت عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 903
هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی بود. روش: این پژوهش توصیفی - پیمایشی و از  نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می باشند که حجم نمونه 202 نفر  بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی بود. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد بازخورد 360 درجه و عدالت سازمانی و یک پرسشنامه محقق ساخته پایداری شرکت استفاده شد. روایی آن بر اساس روایی صوری و پایایی آن به روش آلفای کل کرونباخ به میزان819/0 بدست آمد. یافته ها: برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Lisrel8 بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد: ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی( و مؤلفه های عدالت سازمانی) و عدالت سازمانی بر پایداری شرکت تأثیر معنی داری دارد. و همچنین عدالت سازمانی( و همه مولفه های عدالت سازمانی) در رابطه بین ارزیابی 360 درجه و پایداری شرکت نقش میانجیگری قوی ایفا می کند. نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها، مدیران در هر سطحی از مدیریت و در هر سازمانی باید به دانش، بینش و مهارت لازم به منظور اداره بهینه سازمان مجهز باشند.
۳.

مقایسه مدل های کسب وکار صنعت بانکداری بر اساس آنتولوژی استروالدر (مطالعه موردی: بانک های ملی و سرمایه در استان زنجان با رویکرد کمی)

کلید واژه ها: صنعت بانکداری مدل کسب وکار آنتولوژی استروالدر استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 434
مدل های کسب وکار، استراتژی سازمان هایی است که در یک محیط رقابتی به دنبال تغییر در شیوه کسب وکار خود هستند. ازآنجایی که مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است، به کارگیری روش های نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلا به شمار می رود که درنهایت به سود منجر می شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب وکار استروالدر است. بنابراین در پژوهش حاضر، با تمرکز بر بخش کمی این آنتولوژی، سازه های مالی و محصول دو بانک ملی و سرمایه، بر اساس مقیاس استروالدر بررسی شده اند. روایی مقیاس صوری و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل91/0 محاسبه شده است، که معتبر بودن نتایج را تائید می کند. نتایج نشان می دهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بانک باهم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولتی بودن بانک ملی، گستردگی شعب و نمایندگی ها، محبوبیت برند بانک ملی، و استراتژی محافظه کارانه بانک سرمایه ارزیابی شده است .
۴.

ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل گری رضایت شغلی در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش اجتماعی کیفیت خدمات پردازش اطلاعات اجتماعی آگاهی و مهارت های اجتماعی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 33
کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که محققان سال هاست درباره آن به تحقیقات و روش های جدید در ارائه خدمات می پردازند. از این رو، در این پژوهش، ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل گری رضایت شغلی در حرم مطهر امام رضا(ع) بررسی شده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و روش پژوهش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در حوزه اماکن متبرکه در سه ماه دوم سال 1397 تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران 317نفر به صورت تصادفی طبقه بندی و به عنوان نمونه آماری برای پاسخگویی به پرسش نامه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو است و برای کیفیت خدمات، از پرسش نامه استاندارد سروکوال، همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و LISREL استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی با سطح کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نقش تعدیل گری مثبت رضایت شغلی در رابطه بین هوش اجتماعی کارکنان و سطح کیفیت خدمات تایید شد.
۵.

مطالعه اثرگذاری عوامل فرهنگی بر توسعه صنعت گردشگری در استان آذربایجان شرقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه تقویت گردشگری ابعاد فرهنگی استان آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 211
گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. تحت تأثیر انگیزه ها، گردشگران انتظارات متفاوتی از محصولات سفر دارند و نتایج آن در تعیین راهبردهای توسعه ای مقصد بسیار قابل توجه بوده و به برنامه ریزان و سیاست گذاران این شناخت را می دهد که مقصدهای عمده گردشگری کجاست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد. توسعه پایدار گردشگری مجموعه ای از اصول، خط مشی ها و روش های مدیریتی برای ترسیم مسیر توسعه ی گردشگری به گونه ای است که رفاه جوامع انسانی و سلامت اکوسیستم های طبیعی در درازمدت تضمین شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان آذربایجان شرقی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر گردشگران استان آذربایجان شرقی هستند که از بین آن ها بر طبق جامعه نامحدود نمونه ای به تعداد 276 نفر جهت پخش پرسش نامه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری احتمالی در دسترس، و روش آزمون فرضیه ها رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss21 می باشد. نتایج ، نشان دهنده تایید کلیه فرضیه های پژوهش می باشد.
۶.

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری با تکیه بر نقش آژانس ها (مطالعه ای در آژانس های مسافرتی شهر تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین پایداری توسعه صادرات و بازاریابی صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 504
امروزه توجه به گردشگری به عنوان یک ی از بخش های مه م و تأثیرگذار در اقتص اد جهان و کشورها به سرعت در ح ال گس ترش اس ت. محیط به شدت رقابتی صنعت، بنگاه های فعال درزمینه گردشگری را وادار می کند تا به دنبال روش های جدی دی ب رای بهب ود مزیت های رق ابتی خ ود باش ند و م دیریت زنجیره تأمین گردشگری اثربخش، یکی از استراتژی هایی است که بنگاه های فعال درزمینه گردش گری می توانند ب رای اف زایش مزی ت رق ابتی خ ود مورداستفاده ق رار دهند. مقاله حاضر به بررسی "یکپارچه سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری " به عنوان عاملی برای رونق تولید گردشگری و افزایش گردشگران ورودی و اهمیت درآمدزایی آن می پردازد. جامعه هدف این پژوهش کارمندان آژانس های مسافرتی شهر تبریز با استفاده از جدول مورگان و به صورت نمونه گیری خوشه ای می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و ازنظر هدف کاربردی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده شده است .آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده شده است.بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که متغیر یکپارچه سازی زنجیره تامین67 درصد متغیر وابسته پایداری توسعه صادرات و60 درصد متغیر وابسته بازاریابی در صنعت گردشگریرا می تواند پیش بینی کند.
۷.

نقش تسهیلات خرد پست بانک در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیلات مشارکتی تسهیلات مبادله ای توسعه اقتصادی روستا شهرستان زنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 178
این پژوهش بررسی رابطه تسهیلات خرد بانکی با مؤلفه های توسعه اقتصادی درروستاهای شهرستان زنجان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی به شیوه پیمایشی و از نوع همبستگی و از دید هدف کاربردی است. این پژوهش با توجه به نحوه گرد آوری داده ها میدانی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به شکل صوری و پایائی آن توسط آلفای کرونباخ با عدد 73/0 مورد تائید قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را روستاییانی تشکیل می دهند که در روستاهای شهرستان زنجان ساکن بوده و در طی پنج سال اخیر حداقل یکبار از تسهیلات پست یانک استفاده نموده اند که 240 نفر بودند و با استفاده از روش نمونه گیری ساده و به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان 144 انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است و با توجه به نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنی دار تسهیلات خرد مبادله ای با افزایش درآمد روستاییان، کاهش مهاجرت، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مسکن تائید و همچنین ضمن تائید رابطه مثبت و معنی دار تسهیلات مشارکتی با افزایش درآمد و کاهش مهاجرت، رابطه تسهیلات خرد مشارکتی با ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مسکن روستاییان تائید نشد.
۸.

نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری

کلید واژه ها: دینداری کیفیت زندگی کاری سلامت اداری نظام سلامت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 653
هدف از این پژوهش بررسی نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری در دانشگاه های سراسری استان آذربایجان شرقی می باشد. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق ارایه شدند. با توجه به جامعه ی آماری مورد پژوهش و با کمک جدول دمورگان، حدود 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب و سپس داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شدند. بنابراین بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها به روش توصیفی پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از انجام بررسی های میدانی و کتابخانه ای الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد. جامعه آماری درنظر گرفته شده، دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، می باشد.. اعتبار شاخص کلی دینداری و سلامت نظام اداری (0.94 و 0.75 ) بدست آمد. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
۹.

تأثیر حرفه ای گرایی و سبک های تصمیم گیری بر سطح ریسک پذیری سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک تصمیم گیری ادراک ریسک تمایل به ریسک حرفه ای گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 115
سرمایه گذاران منطقی تلاش می کنند بر اساس ریسک و بازده تصمیم بگیرند. سطح پذیرش ریسک سرمایه گذار ممکن است تحت تأثیر حرفه ای گرایی سرمایه گذار و نوع سبک تصمیم گیری وی قرار گیرد. سبک های تصمیم گیری بیانگر مجموعه ای از الگوها و عادت های یاد گرفته شدة (تثبیت شده) تصمیم گیری هستند که از تفاوت های بنیادی افراد در جمع آوری اطلاعات و تمایلات آنها در استفاده از اطلاعات ناشی می شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر حرفه ای گرایی بر سطح ادراک و تمایل به ریسک سرمایه گذار و همزمان کنترل سبک تصمیم گیری وی است. این پژوهش از لحاظ شیوه آزمون فرضیه های پژوهش شبه آزمایشگاهی بوده و از لحاظ نوع پژوهش، توصیفی – استقرایی است. برای انجام پژوهش از افق زمانی تک مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری تحلیلگران حرفه ای و غیر حرفه ای در سال ۱۳۹۲ است. نمونه جامعه فوق 150 نفر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد: بین حرفه ای گرایی سرمایه گذاران و ادراک ریسک و تمایل به ریسک، رابطة مثبتی وجود دارد. همچنین شواهد این پژوهش نشان می دهد که میانگین دانش مالی و اقتصادی سرمایه گذاران در بین سرمایه گذاران با سبک شناختی رهنمودی، سبک تحلیلی، سبک ادراکی و سبک رفتاری تفاوت معناداری ندارند. همچنین جنسیت افراد در میزان پذیرش ریسک توسط آنها تأثیرگذار نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان