سید رضا سیدنژاد فهیم

سید رضا سیدنژاد فهیم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

بررسی تاثیر فشار سرمایه گذاران بر سیاست تقسیم سود

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۵
هدف: تصمیمات مربوط به پرداخت سود سهام به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در سیاست مدیریتی شرکت ها و از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی می باشد؛ ازیک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها است و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، ازاین رو مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش تأثیر فشار سرمایه گذاران بر سیاست تقسیم سود موردبررسی قرار گرفت. برای دستیابی به هدف پژوهش، 84 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1397 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فشار سرمایه گذاران بر سود تقسیمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی به فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تشریح و تبیین سیاست تقسیم سود شرکت ها و عوامل تعیین کننده آن یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که همواره پیش روی متفکران حوزه اقتصاد مالی بوده است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت.
۲.

تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر پیش بینی جریان های نقد عملیاتی

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۴
از مهم ترین ویژگی های ﮐﯿﻔﯽ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ پیش بینی پذیری آن است ﮐﻪ نشان دهنده اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای سرمایه گذاران می باشد. پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی از اولویت های ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت سرمایه گذاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود. ازاین رو ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی تأثیرگذار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان پیش بینی آن می تواند دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی سرمایه گذاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ مکانیزم های راهبری شرکتی ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ جریان نقد عملیاتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 101 ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان طی دوره زﻣﺎﻧﯽ1392 اﻟﯽ 1397، به ﻋﻨﻮان نمونه آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده های پانلی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد رابطه مثبت و معناداری بین سه متغیر قدرت هیئت مدیره، قدرت کمیته حسابرسی و قدرت راهبری شرکتی با پیش بینی جریان نقد عملیاتی وجود دارد. اما شواهدی مبنی بر رابطه معنادار بین قدرت مدیرعامل و قدرت ساختار مالکیت با پیش بینی جریان نقد عملیاتی یافت نشد.
۳.

تأثیر چرخه عمر شرکت بر سطح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۲
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به مرحله ایجاد، رشد، بلوغ، رکود و افول شرکت ها بر اساس الگوی جریان نقدی دیکنسون (۲۰۱۱) به عنوان معیارهای چرخه عمر شرکت ها و محافظه کاری حسابداری طی یک دوره پنج ساله بین سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۳ جمع آوری شد و ۱۰۹ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با توجه به موضوع تحقیق، یک فرضیه تدوین شد که در آن به بررسی تأثیر مراحل چرخه عمر شرکت ها بر محافظه کاری حسابداری می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف از نوع تحقیق بنیادی توصیفی است بر اساس رویکرد یک تحقیق همبستگی محسوب می شود که بر اساس تشکیل مدل های رگرسیونی به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته خواهد شد همچنین با توجه به این که این تحقیقات از اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیات استفاده می کند از نوع تحقیقات پس رویدادی است. داده ها اطلاعات پژوهش از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و یادداشت های توضیحی و مراجعه به اطلاعات بورس و اوراق بهادار اقتباس شده است. نتایج در سطح اطمینان ۹۵٪ مبین رابطه مثبت و معناداری بین چرخه عمر شرکت با محافظه کاری حسابداری به کمک اقلام تعهدی غیرعملیاتی و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری است.
۴.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصلاحات سود حسابرسی

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۹۳
هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش و تاثیر شاخص های کیفیت حسابرسی بر میزان اصلاحات سود حسابرسی شده پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش: فرضیه های پژوهش بر اساس داده های گردآوری شده از 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج آزمون نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با میزان اصلاحات سود حسابرسی شده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ اما بین حق الزحمه حسابرس، اندازه حسابرس و رتبه حسابرس با میزان اصلاحات سود حسابرسی شده رابطه منفی و بی معنی وجود دارد. جهت تجزیه وتحلیل بیشتر، تأثیر کیفیت حسابرسی بر اصلاحات حسابرس که منجر به کاهش سود می شود نیز بررسی شد. شواهد حاکی از آن است که دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت رابطه مثبت معنی دار و اندازه حسابرس و رتبه حسابرس رابطه منفی معنی دار با اصلاحات کاهشی سود حسابرسی دارند.  اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش از پنج شاخص دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، رتبه حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده شده است.
۵.

بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله گران آگاه بر نقدشوندگی سهام

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معاملات غیر عادی معامله گران آگاه بر نقد شوندگی سهام می پردازد. در این پژوهش از نوسان در حجم معاملات غیر عادی سهامداران حقوقی قبل از مجمع عمومی صاحبان سهام جهت اندازه گیری رفتار متفاوت معامله گران آگاه استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری نقد شوندگی سهام از دو شاخص ارزش معاملات و نسبت روزهای باز معاملاتی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 123 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 انتخاب گردید و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین معاملات غیر عادی معامله گران آگاه و نقد شوندگی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. این موضوع می تواند نشان دهنده رفتار ناهمگن سهامداران حقوقی (به عنوان یکی از قدرتمندترین بازارگردان های بازار سرمایه) در رابطه با نقد شوندگی سهام باشد و نتیجه آن نارضایتی سهامداران خرد برخی از شرکت ها خواهد بود.
۶.

بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۵
هدف: با توجه به سند چشم انداز بازار سرمایه ایران، این بازار می تواند به مرکز مالی اسلامی در خاورمیانه مبدل شود. این امر به حمایت از حقوق سرمایه گذاران از طریق ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارا برای انواع اوراق بهادار نیاز دارد. شفافیت و کاهش عدم تقارن، موجب کاهش ریسک در بازار سرمایه شده و امکان جذب بیشتر سرمایه گذار را فراهم می کند. به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی عدم تقارن اطلاعات ناشی از نگه داشت اخبار بد توسط شرکت ها و نقش آن بر رضایتمندی سهامداران می پردازد. روش: در این پژوهش از میزان بازده غیرعادی سهام قبل و بعد از تاریخ مجمع عمومی در راستای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. برای اندازه گیری رضایتمندی سهامداران نیز از دو شاخص ارزش معاملات و نسبت روزهای باز معاملاتی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 123 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شده و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمایش شدند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین استراتژی ناشی از نگه داشت اخبار بد و ارزش معاملات رابطه معنا داری وجود ندارد، اما بین استراتژی ناشی از نگه داشت اخبار بد و نسبت روزهای باز معاملاتی رابطه منفی معنا داری وجود دارد. نتیجه گیری: پیش بینی می شود به واسطه استفاده از استراتژی نگهداری اخبار بد از سوی شرکت ها، میزان رضایتمندی سهامداران کاهش یافته و در بلندمدت به منافع همه گروه های درگیر آسیب جدی وارد شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان