جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

جامعه شناسی آموزش و پرورش بهار و تابستان 1397 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه شادکامی، تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شادکامی تاب آوری خودکارآمدی تحصیلی سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی، تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم انجام شد. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان شوش در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 170 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه های شادکامی (آرگایل و لو، 1990)، تاب آوری ( کونور و دیویدسون ، 2003)، خودکارآمدی تحصیلی (جینکز و مورگان، 1999) و سازگاری تحصیلی ( بکر و سیربک ، 1984) جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرس ون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد خودکارآمدی تحصیلی (327/0= r )، شادکامی (284/0= r ) و تاب آوری (195/0= r ) با سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه مثبت و معنادار داشتند. همچنین خودکارآمدی تحصیلی، شادکامی و تاب آوری به طورمعناداری توانستند 9/18 درصد از واریانس سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر را پیش بینی کنند که در این پیش بینی سهم خودکارآمدی تحصیلی بیشتر از سایر متغیرها بود (05/0 > p ). نتایج حاکی از اهمیت شادکامی، تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر می باشد. بنابراین مشاوران و روانشناسان برای افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر می توانند خودکارآمدی تحصیلی، شادکامی و تاب آوری آنان را از طریق کارگاه های آموزشی افزایش دهند.
۲.

پیش بینی سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان بر اساس ابعاد سرشت و منش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرشت منش سازگاری دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوّم شهر گرمی بر اساس ابعاد سرشت و منش می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان پسر سال دهم دبیرستان شهر گرمی در سال تحصیلی 95 - 94 تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه ای به تعداد 295 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های سرشت و منش، پرسشنامه سازگاری و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که منش(71/.-) و سرشت(67/.-) با سازگاری نوجوانان رابطه منفی معناداری دارند. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع، 54 درصد واریانس مربوط به سازگاری توسط سرشت و منش تبیین می شود. هم چنین ابعاد خودراهبری، همکاری و پشتکار مهم ترین پیش بینی کننده سازگاری نوجوانان بودند. این نتایج تلویحات مهمّی در آسیب شناسی مشکلات سازگاری دارد. بر این اساس ، متخصّصان می توانند از این نتایج برای پیشگیری و درمان مشکلات سازگاری استفاده کنند.
۳.

بررسی رابطه بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکرد خانواده عملکرد تحصیلی وابستگی به فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۵۷
خانواده جایگاه بسیار مهمی در مسایل فردی و اجتماعی نوجوانان از جمله میزان وابستگی آنان به استفاده از اینترنت و فضای مجازی دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پایه نهم و دهم منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهشی 101 دانش آموز پسر و 139 دانش آموز دختر از 4 دبیرستان در منطقه 14 تهران است که در سال تحصیلی 96-95 شاغل به تحصیل بودند و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده( FAD ) و آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT) بود. عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز با استفاده از معدل نمرات درسی آنان برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی فراوانی،درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و همچنین آزمون آماری t استودنت و آزمون همبستگی پیرسون ، استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد خانواده، همچنین بین میزان وابستگی به فضای مجازی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بررسی شاخصهای کارکرد خانواده هم نشان داد بین وابستگی به فضای مجازی با شاخصهای حل مسئله، نقشها،آمیزش عاطفی، ارتباط، کنترل، رابطه معکوس و معنادار است ولی بین شاخص همراهی عاطفی و میزان وابستگی به فضای مجازی رابطه معناداری یافت نشد.
۴.

تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی( معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمند سازی تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۶
هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی بین توانمندسازی و تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد؛ که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد توانمند سازی شورت و راینهارت( 1992) و پرسشنامه تعهد شغلی لینا و همکاران (2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نشان داد که توانمندسازی برتعهد شغلی با ضریب مسیر 60/0 و مقدار ( T ) 28/23 توانمندسازی برتعهد عاطفی با ضریب مسیر 27/0 و مقدار ( T ) 88/8 توانمندسازی برتعهد هنجاری با ضریب مسیر 32/0 و مقدار ( T ) 63/8 و توانمندسازی برتعهد مستمر با ضریب مسیر 16/0 و مقدار ( T ) 63/2 تاثیردارد.
۵.

پیش بینی پرخاشگری بر پایه ویژگی های شخصیتی دختران نوجوان پایه نهم شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری نوجوان ویژگی های شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۷۲۹
پرخاشگری از جمله پدیده های نابهنجار دوره نوجوانی است که از شیوع قابل توجهی برخوردار است از این رو این پدیده به عنوان یک موضوع مهم در مطالعات روان شناسی و جامعه شناسی قرارگرفته است. این پژوهش با هدف پیش بینی پرخاشگری بر پایه ویژگی های شخصیتی دختران پایه نهم شهر یزد صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی بوده و جامعه موردمطالعه کلیه دانش آموزان دختر پایه نهم شهر یزد بودند که بدین منظور 177 دانش آموز با بهره گیری از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه موردنظر پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری(1992) و پرسش نامه پنج عامل شخصیت( (neo-ffi-r کاستا و مک کری(1992) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد رابطه معناداری بین پرخاشگری نوجوانان و ویژگیهای شخصیتی آنان وجود ندارد.
۶.

اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغز محور بر باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مهارت نوشتاری دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انشا بیان نوشتاری خودکار آمدی رویکرد مغزمحور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۶۷۲
پژوهش حاضربا هدف اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحوربرخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح مقایسه ای کنترل نابرابر استفاده شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد به این صورت که از بین کلیه مدارس دولتی دخترانه شهر ساوه که تعداد آنها 18 مدرسه بوده است، دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضرشامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساوه در سال تحصیلی 95-94 بوده است که تعداد آنها 483 نفر بوده است. ونمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر بوده است که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون برای گروه کنترل وگواه انجام شد، وسپس گروه آزمایش (گروه مغز محور) در هشت جلسه با روش طراحی شده محقق بر اساس اصول یادگیری مغز محور،دیدگاه کاین وکاین (2005) آموزش دیدند ، وسپس بعد ازیک هفته، پس آزمون ،درموردهردوگروه آزمایش وگواه اجرا شد. برای گرد آوری داده ها از آزمون های خود کار آمدی تحصیلی مورگان و جنکینز(1999) و آزمون بیان نوشتاری انگلرت (1990) ، که پایایی و روایی آنها تایید شده است استفاده شد. . بررسی وتحلیل نمرات حاصل ، با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین بیان نوشتاری گروه گواه و گروه آزمایش وهمچنین بین خودکارآمدی تحصیلی گروه گواه و گروه آزمایش تفاوت معنی داراست. به این صورت آموزش انشاء به شیوه ی یادگیری مغز محور برخودکارآمدی و بیان نوشتاری دانش آموزان موثربوده است. بنابر این می توان نتیجه گرفت آموزشهای رویکرد مغز محور تاثیر مطلوب داشته و میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
۷.

اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری براضطراب و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری کیفیت زندگی اضطراب زنان سرپرست خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
اهداف: خانواده کانونی است که بسیاری از آسیب ها و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتی اد، کودک ان خیابانی، کودک آزاری، فرار از خانه و ... از آن سر بر م ی آورد. بر اساس مطالب عنوان شده هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهرستان اردکان می باشد. مواد و روش ها:در این پژوهش آزمایشی با طرح دو گروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل ) با پیش آزمون و پس آزمون در سال 1396،تعداد 16 نفر از زنان سرپرست خانوار از بین لیست کلیه زنان سرپرست خانوار (25 درصد به بالا ) انتخاب شده که با روش تصادفی ساده در دو گروه 8 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند و برای گرداوری اطلاعات از پرسش نامه های اضطراب بک و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.سپس جلسات درمان مبتنی بر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری برای گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت دو بار در هفته برگزار گردید. گروه کنترل پس از اجرای پیش آزمون در انتظار درمان بعد از پایان دوره ی مداخله و پیگیری درمان، قرار گرفتند و در این دوره تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند. پس از پایان جلسات نیز مجدداً پرسش نامه ها توسط شرکت کنندگان هر دو گروه تکمیل شد. همچنین داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و نرم افزار Spss-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در هر یک از متغیرهای اضطراب و متغیرهای سلامت جسمی،سلامت روان شناختی،روابط اجتماعی و محیط اجتماعی در خرده مقیاس کیفیت زندگی تفاوت معنا داری وجود داشت. ( P<0/05 ). نتیجه گیری : آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری منجر به کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار به گونه ای معنادار شده است.
۸.

عوامل سازمانی– مدیریتی مرتبط با میزان تعهد کاری معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک عدالت سازمانی بیگانگی سازمانی تعهد کاری رضایت شغلی سبک مدیریت مشارکت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۴۶۳
مقاله حاضر به بررسی میزان تعهد کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو و عوامل سازمانی - مدیریتی موثر بر آن می پردازد . در این مطالعه به منظور انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی بر آن شد تا با مرور تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط با موضوع ، نظریه ای که از قدرت تبیینی بالا و استحکام نظری برخوردار باشد ، استفاده شود . بر همین اساس از نظریات رضایت شغلی ، نظریه نیاز های مازلو ، ادراک عدالت سازمانی ، نظریات کار ، بیگانگی ، مبادله نظریات مدیریت لیکرت و مک گروگرو نظریات مربوط به بهره وری استفاده به عمل آمد . پس از استخراج فرضیات ، به کمک روش پیمایشی به مطالعه موضوع پرداخته شد . جمعیت آماری این پژوهش ، معلمان شاغل در سه مقطع آموزش و پرورش ماکو بودند که نمونه مورد استفاده 286 نفر را در بر می گرفت . پس از تحلیل داده ها ، میانگین شاخص تعهد کاری در حدود 3.16 از 5 محاسبه شد و مشخص گردید که مشارکت سازمانی ، ادراک عدالت سازمانی ، سبک مدیریت ، بیگانگی ، رضایت شغلی و پایگاه شغلی ، با تعهد کاری ارتباط دارند و میزان تحصیلات معلمان رابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارند.در تحلیل رگرسیون چند متغیره ،در مجموع متغیر های مستقل باقیمانده در معادله حدود 44 درصد ازتغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
۹.

تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش تدریس بارش مغزی عزت نفس دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۴۰۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 524 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی بهشهر در سال تحصیلی 96 – 1395 بود. از میان مدارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کلاس پایه ششم، یک کلاس 20نفره بعنوان گروه آزمایش و کلاس 20 نفره دیگر بعنوان کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت آموزش با روش تدریس بارش مغزی قرارگرفتند. ابزار سنجش عزت نفس، پرسشنامه کوپر اسمیت بوده که روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار) و آزمون تحلیل کوواریانس از طریق نرم افزار SPSS 18 انجام شد. نتایج نشان داد روش تدریس بارش مغزی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان تاثیر دارد. روش بارش مغزی در عزت نفس عمومی، خانوادگی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان نیز تاثیر داشت.
۱۰.

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش معنوی نگرش زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
نگرشهای زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 315 نفر از دانشجویان تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه هوش معنوی کینگ ( SISRI ) (2008) و پرسشنامه نگرشهای زیست محیطی تامپسون وبرتون (1994) استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که مولفه های هوش معنوی به طور معنادار می تواند نگرشهای زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور را پیش بینی کنند( P< /.5 ). نمرات نشان می دهند که اگر یک واحد در متغییر آگاهی وگسترش آگاهی افزایش داشته باشیم به مقدار 20 صدم واحد در نگرش زیست محیطی افزایش خواهیم داشت. همچنین یک واحد افزایش در نمرات تفکر انتقادی و تولید معنا به ترتیب 31 صدم واحد و 21 صدم واحد در نمرات نگرش زیست محیطی دانشجویان افزایش خواهیم داشت. راه رسیدن به جامعه پایدار در جوامع کنونی، توجه به محیط زیست در هر جامعه ای می باشد، ماهیت نگرشهای زیست محیطی متکی بر وجود ارزش هایی است که شهروندان هر جامعه باید مجهز به آن باشند تا به رفتارهای بوم شناختی منجر می شود. هوش معنوی یکی از فاکتورهایی است که ارزش های اخلاقی و سجایای اخلاقی و نگرش جهان شهری را در شهروندان تسهیل و تقویت می کند.
۱۱.

بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآفرینی سازمانی عملکرد سازمانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۱۷
هدف: بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی درگروه ملی صنعتی فولاد ایران است. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، رئیسان و کارشناسان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بالغ بر 525 نفر تشکیل می دهد. با استفاده جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 222 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته ها: به منظور جمع آوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (با 4 مؤلفه انتخاب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات ) از نگو و همکاران (2008) ، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (با چهار مؤلفه: نوآوری، ریسک پذیری، قدرت رقابتی، خودمختاری ) از زهیر و همکاران (2016) ، پرسشنامه عملکرد سازمانی (با دو بعد: عملکرد مالی و عملکرد انسانی) از زهیر و همکاران (2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری SP SS و LISREL انجام گرفت. نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن بود که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی دارد؛ همچنین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد، و کارآفرینی سازمانی رابطه میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی را میانجی گری می کند.
۱۲.

اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خویشتن داری مثبت اندیشی دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۷۷۲
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شبانه روزی فاطمیه در منطقه طارم سفلی استان قزوین انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان که در سال تحصیلی 94-93 در این دبیرستان مشغول به تحصیل بودند؛ 32 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 16 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه 70-60 دقیقه ای تحت تأثیر متغیر مستقل (خویشتن داری) قرار گرفت، پرسشنامه جهت گیری زندگی بعنوان ابزار پژوهش در مورد هر دو گروه، قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفت. در پایان اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغییری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که آموزش خویشتن داری موجب افزایش مثبت اندیشی دانش آموزان دختر شده است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت آموزش خویشتن داری می تواند به عنوان یک روش درمانی و آموزشی از سوی مشاوران و درمانگران و حتی آموزگاران در جهت مثبت اندیشی و بهبود زندگی نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳.

سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست جنایی سیاست تقنینی مفاسد اقتصادی زمین خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۷۵۲
در جهان امروزی امنیت اقتصادی در منابع ملّی یک کشور و سلامت روابط مالی و اقتصادی اشخاص و نهادها، شالوده امنیت یک جامعه است. تأمین زیر ساخت های اقتصادی پیشرو و پویا عاملی برای قدرت ملّی است ولی دوام این قدرت به سلامت و شفافیت فعالیت های اقتصادی است. امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و لزوم سیاست جنایی در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم . لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این تحقیق کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله فساد اقتصادی مرتبط با منابع ملّی (زمین خواری) است و این امر نیز مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هریک از مراحل تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی است. روش شناسی تحقیق توصیفی- کتابخانه ای است. یافته های تحقیق در قالب 4 مبحث نشان داد که در قلمرو حقوق کیفری ماهوی مرتبط با جرائم زمین خواری اولاٌ: جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم. ثانیاً: مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسب ندارند. نتیجه گیری تحقیق لزوم (اتخاذ سیاست جنایی علمی وعقلایی با مشارکت فعال ارکان مختلف حاکمیت در راستای سیاست جنایی تقنینی، قضائی و اجرایی) با جلب مشارکت عمومی (در راستای سیاست جنایی مشارکتی) در کنترل فساد اقتصادی در قلمرو منابع ملّی را خواستار است.
۱۴.

بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش بانکداری اینترنتی رضایت مشتری تبلیغات شفاهی وفاداری مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
بانکداری اینترنت یکی از پدیده هایی است که می تواند کیفیت خدمات ارائه شده از طرف بانک ها به مشتریانش را ارتقا داده و مشتریان نیز به رضایت بیشتر دست یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی در شهر اهواز می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برای جامعه نامحدود، حداقل 384 نفر پیش بینی گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید. و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج نشان داد که تأثیر پذیرش بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتری همچنین تأثیر رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری مثبت است.
۱۵.

مقایسه ی مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی ریچارد رورتی با فلسفه ی تربیتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعلیم و تربیت نو عمگرایی تربیت اسلامی فلسفه تربیت نئوپراگماتیسم رورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۵۴۶
هدف: هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش هایِی که از تأثیرگذارترین روش های فلسفه تعلیم وتربیت یعنی نئو پراگماتیسم رورتی و به تبع آن پراگماتیسم در دنیای غرب به ویژه در آموزش وپرورش ایالات متحده ومقایسه آن باشیوه تربیتی است که ازتعالیم اسلام بدست آمده است. روش شناسی: روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اصلِ فلسفه تربیتی نو عملگرایی طرد موضوع حقیقتی فرای زبان وعینیت داشتن حقایق است و به همین لحاظ برای پرکردن شکاف هایی که باعث نسبی گرایی درحلت نازعات می گردد، دست به دامان اصولی شده است که این خلل هارا پرکند اما به این دلیل که نمی توان اصلیت فرد را درجامعیت یک فلسفه ی تربیتی جامع تبیین نمود بنابراین اصل برساخت زبان نوین را که طرحی آرمانی وایده هآ است مطرح می کند؛ و این موضوع بدین لحاظ که اصلی آینده نگراست نمی تواند مبنایی براین فلسفه تربیتی که اصولی عملی را پیشنهاد می دهد، باشد. نتیجه گیری : باید توجه نمود که بدون تحقیق و بررسی جوانبِ اصلی هیچ نوع فلسفه ی تربیتی غربی و مقایسه آن با فلسفه ی تربیتی اسلام که سالیانی بسیار در موردِ انسان و توجه به ابعاد دنیوی و معنوی آن پرداخته است، نمی توان نسخه ای برای شیوه های تعلیم و تربیت در ایران به دست داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶