نویسندگان: علی کریمی جواد جهان

کلید واژه ها: توانمند سازی تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۶-۶۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۶۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی بین توانمندسازی و تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد؛ که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد توانمند سازی شورت و راینهارت( 1992) و پرسشنامه تعهد شغلی لینا و همکاران (2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نشان داد که توانمندسازی برتعهد شغلی با ضریب مسیر 60/0 و مقدار ( T ) 28/23 توانمندسازی برتعهد عاطفی با ضریب مسیر 27/0 و مقدار ( T ) 88/8 توانمندسازی برتعهد هنجاری با ضریب مسیر 32/0 و مقدار ( T ) 63/8 و توانمندسازی برتعهد مستمر با ضریب مسیر 16/0 و مقدار ( T ) 63/2 تاثیردارد.