جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

جامعه شناسی آموزش و پرورش بهار و تابستان 1397 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

همه گیر شناسی اختلال های کژکاری جنسی در زنان شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همه گیر شناسی کژکاری جنسی اختلال میل جنسی اختلال انگیختگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 265
در این پژوهش، همه گیر شناسی اختلال های کژکاری جنسی در زنان شهرستان تهران بررسی شده است. هدف بررسی درصد اختلال زنان به این کژکاری می باشد. بدین منظور 500 مراجعان به سه بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب و با پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی در زنان FSFI مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در چرخه پاسخ جنسی اعم از میل جنسی، برانگیختگی جنسی و ارگاسم، اختلالات کارکردی وجود دارد. وجود شیوع بالای این اختلالات گویای این است که مشکلات جنسی به عنوان یک مشکل بهداشتی گسترده در زنان مطرح می باشد.
۲.

رابطه سبک های دلبستگی و خلاقیت هیجانی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های دلبستگی خلاقیت هیجانی سازگاری تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 66
هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و خلاقیت هیجانی با سازگاری تحصیلی دربین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بو د. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر کارشناسی ارشد بودند. با استفاده از فرمول تاباچنیک و فیدل تعداد 120 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی ارشد به نحو در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های دلبستگی (کولینز و رید1990) و خلاقیت هیجانی (آوریل 1999) و سازگاری تحصیلی (بیکر و سریاک، 1989) استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون همزمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که خلاقیت هیجانی و دلبستگی ایمن پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نمره سازگاری تحصیلی بود. اما دیگر سبک های دلبستگی با سازگاری تحصیلی ارتباط معناداری نداشتند. بنابراین به منظور بهبود سازگاری تحصیلی دانشجویان در مقطع ارشد در نظر گرفتن خلاقیت هیجانی ودلبستگی ایمن حایز اهمیت است.
۳.

ویژگی های روانسنجی مقیاس خودکارآمدی شیمی در دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی شیمی دانش آموزان دبیرستانی ویژگی های روانسنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 270
هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودکارآمدی شیمی دبیرستان( HCSS ) در نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی بود.طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن را دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر بجنورد تشکیل می داد. تعداد 268 نفر از این دانش آموزان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس خودکارآمدی شیمی دبیرستان(آیدین و یوزون تریاکی، 2009) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS.16 صورت گرفت. تحلیل مولفه های اصلی با چرخش ابلیمین مستقیم ضمن تبیین 19/72 درصد واریانس؛ دو عامل را مورد حمایت قرار می داد. همسانی درونی مناسبی میان عبارت ها و نمره هر زیر مقیاس وجود داشت. ضریب آلفای کرونباخ 96/0 برای خودکارآمدی شیمی برای مهارت های شناختی و 92/0 برای خودکارآمدی آزمایشگاه شیمی نشان از اعتبار مناسب مقیاس داشت. وجود همبستگی مثبت میان ابعاد مقیاس خودکارآمدی شیمی دبیرستان و نمرات آزمون شیمی، نشان دهنده روایی پیش بین مقیاس بود. تفاوت های جنسیتی معنادار نبود. اما بر حسب نوع آموزشگاه تفاوت های معناداری بدست آمد. نتایج در مجموع نشان دهنده آن بود که مقیاس خودکارآمدی شیمی دبیرستان از اعتبار و روایی مناسبی در دانش آموزان شهر بجنورد برخوردار است.
۴.

اجتماعات علمی، کارگزاران دانشگاهی و توسعه حرفه ای معلم امکان کاربردی سازی اجتماعات علمی جهت تحقق توسعه حرفه ای دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه حرفه ای اجتماعات علمی آموزش وپرورش نارسمی تفکیک و یکپارچگی ساختاری و کارکردی عوامل و کنشگران دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 931
این پژوهش به بررسی اجتماعات علمی در دانشگاه فرهنگیان و ارتباط آن با توسعه حرفه ای دانشجویان از منظر جامعه شناختی می پردازد؛ روش مطالعه، کیفی؛ روش نمونه گیری، نظری-هدفمند؛ تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه-استاندارد بوده و مصاحبه ها بر اساس اشباع نظری پایان یافته است. جهت تحلیل یافته ها، مصاحبه ها ابتدا تحلیل محتوا و کدگذاری شده اند؛ سپس به مفاهیم تبدیل و پس ازآن به مقولات عمده بازسازی معنایی شده اند. از منظر این پژوهش، وجه تمایز دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاه ها آموزش نارسمی و راه دستیابی به آموزش نارسمی، اجتماعات علمی معرفی شده است. مهم ترین اجتماعات علمی در این دانشگاه انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، انجمن های ورزشی، اجرای برنامه ها در سرای دانشجویی، تشکل های دانشجویی و شورای صنفی می باشند. مهم ترین عواملی (کارگزارانی) که بر این اجتماعات اثر می گذارند دانشجویان، کارشناسان، اساتید، مسئولین، امکانات، تجهیزات و اعتبارات و دستورالعمل ها و بخشنامه ها هستند. جهت تحقق اهداف اجتماعات علمی و همنوایی واحدهای مرتبط با آن ها ، تفکیک و یکپارچگی ساختاری و کارکردیِ کارگزاران و نظارت بر تنظیمات اجتماعی حاکم بر عملکرد این اجتماعات و واحدهای مرتبط ضروری است. در این صورت، اجتماعات علمی می تواند بستر تربیتِ حرفه ای معلم را تحقق ببخشند .
۵.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر خودپنداره تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری خودتنظیمی خودپنداره تحصیلی موفقیت تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 674
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر خود پنداره تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول خانه فرهنگ نازی آباد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، تمام دانش آموزان متوسطه اول خانه فرهنگ نازی آباد بود که 34 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و به هر34 نفر پرسشنامه خودپنداره تحصیلی داده شد و ملاک برای موفقیت تحصیلی نیز کارنامه ترم قبل (نیمسال اول 96-95) است که رویت شد و بعد از بین 34 نفر، 17 نفر ، راهبرد های یادگیری خود تنظیمی طی 16 جلسه 1 ساعت و 15 دقیقه ای در دو ماه را فرا گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکرد و به فعالیت های معمول خود ادامه دادند. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس) استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر میانگین خودپنداره تحصیلی و موفقیت تحصیلی در مرحله پس آزمون و پیگیری، حاکی از افزایش خودپنداره و موفقیت تحصیلی در گروه آموزش مهارتهای خودتنظیمی بعد از آموزش بوده است(001/0> P ). مطابق با نتایج این پژوهش، با استفاده از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می توان موفقیت و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان را افزایش داد.
۶.

رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاههای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد شخصیت جهت گیری مذهبی سلامت روان دانشجویان زن متاهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 817
پژوهش حاضر با هدف رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل زن دانشگاههای شهر تهران صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل 300 دانشجوی زن متاهل که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بودند و چند سالی از زندگی مشترک آنان می گذشت. نمونه گیری به روش هدفمند و تصادفی ساده بود. ابزار اندازه گیری شامل 1- پرسشنامه پنج عاملی نئو 1985 ( NEO-FFI )که یک پرسشنامه 60 سوالی می باشد.2- جهت گیری مذهبی (بهرامی احسان و همکاران ،1384 شعاع کاظمی 2010) که داری 4 زیر مقیاس بود.3- پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ ) دارای 28 سوال می باشد . آزمونهای آماری مورد استفاده: آمار توصیفی و آمار استنباطی ، همبستگی و ضریب رگرسیون بود.داده ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای ابعاد شخصیت با جهت گیری مذهبی غیر از روان رنجور خویی بود.رابطه مثبت بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان در ابعاد مختلف بود. هم چنین بین ابعاد شخصیت غیر از روان رنجور خویی و سلامت روان رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به داده ها اینگونه استنباط می شود که ابعاد شخصیتی ،جهت گیری مذهبی قدرت پیش بینی سلامت روان را در زنان متاهل دانشجو دارامی باشند.
۷.

بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشوق همکاری علمی بازدارنده همکاری علمی انگیزه بیرونی انگیزه درونی احساس خودتوانمندی انگیزه تحقیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 821
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به شیوه تصادفی متناسب انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی محتوایی آن از نظر و قضاوت اساتید علوم تربیتی و متخصصان امور مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با ۸۳۶/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد: بین عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین عوامل بازدارنده همکاری علمی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که هر چقدر میزان عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان بیشتر می شود و برعکس. هر چقدر میزان عوامل بازدارنده همکاری علمی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان کمتر می شود و برعکس.
۸.

اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های فراشناختی توانایی های شناختی سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 994
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر اسلامشهر تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که مهارت های فراشناختی بر افزایش توانایی های شناختی و بهبود کیفیت سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.
۹.

نقش باور های انگیزشی بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری انواع جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری هدف باورهای انگیزشی عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 138
هدف از پژوهش حاضر ، تعیین رابطه بین باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی جهت گیری هدف است،. بدین منظور 403 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های راهبردهای انگیزشی یادگیری (پینتریچ وهمکاران، 1991) و جهت گیری هدف (الیوت و مک گری گور، 2001) را تکمیل نمودند.ارتباط متغیر ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد بر اساس نتایج این پژوهش ، مدل مفهومی ارائه شده ، با توجه به شاخص های مدل، از برازندگی لازم برخوردار است. نتایج نشان دادکه باورهای انگیزشی پیش بینی کننده جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. همچنین جهت گیری هدف پیش بینی کننده عملکردتحصیلی است. در مورد نقش میانجی متغیرها، نتایج نشان داد که باورهای انگیزشی به واسطه جهت گیری اهداف به طور غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی اثر دارد.
۱۰.

اثربخشی مهارت های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی رویکرد شناختی رفتاری شیوه های خودکنترلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 583
این مقاله فاقد چکیده می​باشد.
۱۱.

رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیانت زناشویی رضایت جنسی و سبک های عشق ورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 987
هدف: هدف این پژوهش، تعیین رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر بود. روش: جامعه پژوهش کلیه زوج هایی که در طی دوران زناشویی(حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته است)، حدقل یک بار تجربه خیانت (به صورت رابطه مجازی،پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی) درزندگی زناشویی داشته اند، و برای حل مشکلات خود به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران مراجعه کرده اند، بودند. با توجه به جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه مورد نظر 350 زوج بود. که به صورت خوشه ای تصادفی در مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران، انتخاب شدند و به پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون و مقیاس سبک های عشق ورزی استرنبرگ پاسخ دادند. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. داده ها در این تحقیق وارد رایانه و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داده است که بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی، با افزایش سبک های عشق ورزی(صمیمیت، هیجان و تعهد) ، رضایت جنسی زوجین از یکدیگر افزایش می یابد و بالعکس . نتیجه گیری: بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چه قدر عشق و علاقه بین زوجین بیشتر باشد، آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود.
۱۲.

اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر منطقه 5 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش مهارت های ذهن آگاهی باورهای انگیزشی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 94
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران بود 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای از جامعه فوق انتخاب شدند . روش پژوهش حاضر کمی و از لحاظ هدف بنیادی بود.. جهت سنجش متغیر های پژوهش پرسشنامه های باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی به عنوان پیش آزمون اجرا شد، و شرکت کنندگان در دو گروه ۱5 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند که گروه آزمایش آموزش گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کرد و گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری باعث افزایش باورهای انگیزشی و مؤلفه های آن (خودکارآمدی، جهت گیری، ارزشگذاری و اضطراب امتحان) می شود. همچنین آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نیز موثر بوده و باعث بهبود پیشرفت تحصیلی آنها شده است .
۱۳.

بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش عاطفی خود آگاهی خود مدیریتی مدیریت روابط رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 289
هدف پژوهش، بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان می باشد. پژوهش به لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ آماری از نوع همبستگی است. به جهت بالا بردن دقت پژوهش، . جامعه آماری تحقیق را کلیه 116 تن کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان تشکیل می دهند که به دلیل کوچک بودن جامعه و همچنین بالابردن دقت پژوهش، از روش تمام شماری استفاده گردید و جامعه و نمونه برابر می باشند که 100 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند . ابزار پژوهش، پرسشنامه هوش عاطفی گلادسون (2009) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین (2004) می باشد . پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی به ترتیب 0.77 و 0.87 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین هوش عاطفی و ابعاد ان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، همچنین با توجه به نتایج رگرسیون بیشترین تأثیر مربوط به خود مدیریتی و مدیریت روابط می باشد.
۱۴.

تأثیر وجدان کاری بر بازخورد کاری کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازخورد کاری کادر آموزشی وجدان کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 294 تعداد دانلود : 429
اهداف: این تحقیق با هدف بررسی روابط بین وجدان کاری با عملکرد و بازخورد مثبت کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان انجام شده است. لذا در این مقاله ی کاربردی و آماری در سال 1396 با جامعه آماری 490 نفر زن و مرد (کادر آموزشی) و نمونه گیری خوشه ای تصادفی 100 نفر بر اساس آزمون کوکران از کادر آموزشی مقاطع متوسطه - مدیران و مربیان - ازطریق پرسشنامه باز و بسته انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از شاخص های میانگین و میانه وشاخص های پراکندگی و روش ضریب همبستگی چندگانه (رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین با استفاده ازمفروضه آماری کولموگروف اسمیرنوف به بررسی تاثیر متغیر وجدان کاری بر بازخورد کاری پرداخته شد و چون سطوح معناداری تمامی متغیرها از05/0 بیشتر است بنابراین فرض صفر تایید شد .بنابراین نرمال بودن توزیع متغیرها تایید می شود لذا در تحلیل فرضیه ها از آزمونهای پارامتریک استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر و آزمون رتبه ای فریدمن، مولفه های وجدان کاری به ترتیب اهمیت عبارتند از: وظیفه شناسی، کفایت کاری، احتیاط در تصمیم گیری، نظم وبرنامه ریزی، تلاش برای موفقیت ، خویشتنداری بود و نشان داد که: متغیر وابسته بازخورد مثبت رابطه معناداری با متغیر مستقل وجدان کاری دارد . نتیجه گیری: وجدان کاری تاثیر مستقیم بر بازخورد کاری کادر آموزشی دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶