علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال چهارم بهار 1389 شماره 8

مقالات

۳.

الگوی فرهنگی کار، نزد صیف یکاران دزفول

۴.

بررسی الگوی باروری، سن ازدواج و استفاده از روش های تنظیم خانواده در بین اقوام مختلف شهرستان اهواز در سال 1388

۵.

نقش امنیت در توسعه گردشگری

۶.

تفاوت های فردی دانشجویان و رابطه آنها با یادگیری زبان انگلیسی

۷.

سازگاری اجتماعی و فرهنگی مهاجرین ایرانی در آمریکا

۸.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به جهانی شدن فرهنگ (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر)

۹.

بررسی علل شکاف نسل ها در بین دانش آموزان متوسطه شهر لامرد

۱۰.

دیدگاه های شهروندان همدانی درباره خصوصی سازی اتوبوسرانی شهری

۱۱.

بررسی تأثیر دانشگاه آزاد بر امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴