مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی سال 23 تابستان 1394 شماره 2

مقالات

۱.

ارائه الگوی حکمرانی خدا مدار

کلید واژه ها: حکمرانی خوبحکومت اسلامیمدیریت اسلامیحکمرانی خدا مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج ابعاد، عوامل و معیارهای حکمرانی خدامدار و ارائه الگویی مناسب است. این مقاله ضمن مروری بر ادبیات حکمرانی خوب، عوامل مورد نظر اندیشمندان اسلامی را مورد تحلیل قرار می دهد و چارچوبی را به منظور طراحی الگوی حکمرانی خدامدار پی می افکند. الگو در سه بعد و پانزده عامل طراحی، و به عنوان الگوی پیشنهادی به منظور بهبود طرحها و برنامه های حکومت اسلامی ارائه شده است.
۲.

درامدی نظری بر تصمیم گیریِ راهبردیِ حکمت بنیان

نویسنده:

کلید واژه ها: تصمیم گیری راهبردینگاه حکمی و حکمت بنیانمدیریت امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
 1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
 2. مدیریت مدیریت استراتژیک تدوین استراتژی
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
این مقاله برآن است تا با نگاهی حکمی و فلسفی به سیره مدیریتی و رهبری حضرت امام خمینی(ره)، نکاتی را از تصمیم گیری راهبردی ایشان مشخص و بررسی کند و به آنها در بافت نظری سامان دهد. فرض نگارنده این است که فهم عمیق تصمیمات راهبردی امام خمینی(ره) جز از طریق درک و فهم مبادی حکمی و فلسفی اندیشه ایشان امکانپذیر نیست. روش این پژوهش، «مطالعه چند موردی» بوده و با به کارگیری روش تحلیل داده های ادهوک از شیوه تحلیل تم برای طبقه بندی و کدگذاری محتوای پیامها و نامه های امام خمینی(ره) استفاده شده است. طبق یافته های این پژوهش، شاکله تصمیم گیریهای امام خمینی(ره) مبتنی بر آرمانگرایی واقعیت نگر بوده است که محصول این دستگاه تصمیم گیری، تصمیمات راهبردی حکیمانه خواهد بود
۳.

بررسی تأثیر معنویت بر ابعاد مختلف فردی در سازمان مبتنی بر نظریات شهید مطهری

کلید واژه ها: تحلیل عاملیشهید مطهریرگرسیون خطیتأثیر معنویتتوسعه معنویت در سازمان

حوزه های تخصصی:
 1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
 2. مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
این مقاله درصدد است تا تأثیرات معنویت را با دیدی نو و با نگاهی اسلامی مبتنی بر نظر و اندیشه های شهید بزرگوار ""استاد مطهری"" مورد مطالعه قرار دهد، این مقاله تأثیرات معنویت بر کارکنان را از ابعاد مختلف پنجگانه ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای اخلاقی، ویژگیهای رفتاری، ویژگیهای فکری و ادراکی و ویژگیهای فرافردی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله از روش ترکیبی با حجم نمونه 110 نفر و 21 متغیر استفاده شد که ابتدا ویژگیهای تحت تأثیر معنویت با استفاده از روش تحلیل محتوا از کتابهای شهید مطهری استخراج شد و بازبینی و دسته بندی الگو با روش گروه کانونی صورت گرفت؛ سپس با استفاده از روش رگرسیون این الگو مورد آزمون قرار گرفت. سرانجام تأثیر معنویت بر تمامی ابعاد ذکر شده تأیید شد
۴.

اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیئت های مذهبی

کلید واژه ها: هیئت های مذهبیبرنامه ریزی راهبردی هیئت هاسازمان های مردم نهاد و مراسم دینی

حوزه های تخصصی:
 1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
 2. مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیئت های مذهبی چگونه است؛ لذا پس از شناسایی موانع برنامه ریزی راهبردی، پرسشنامه مقایسه زوجی موانع تدوین شد که در میان خبرگان و صاحبنظران توزیع، و پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که موانع به ترتیب عبارت است از: سبک مدیریت و رهبری، فرهنگ سازمانی، ارزشها و نیازهای فردی، محیط فرهنگی اقتصادی، مأموریت و راهبرد، جو واحد کاری، محیط اجتماعی، کارها و نقشهای فردی و قوانین. در نهایت بر اساس رتبه بندی موانع، پیشنهاد هایی برای رفع آنها ارائه شد.
۵.

رابطه ویژگیهای مدیر از دیدگاه اسلام با بهره-وری در سازمانهای دولتی

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان های دولتیویژگی های مدیربهره وری در اسلامکارایی و اثربخشی در مدیریت

حوزه های تخصصی:
 1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
 2. مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف این پژوهش، شناخت رابطه ویژگیهای مدیر از دیدگاه اسلام با بهره وری در سازمانهای دولتی به تفکیک نوع وظایف حاکمیتی است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی انتخاب شد. جامعه آماری586 نفر است که پس از طبقه بندی سازمانها براساس نوع وظایف حاکمیتی از هر طبقه چند سازمان به عنوان خوشه انتخاب شد و پس از آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان با تعدادی افزایش، تعداد 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها، دو پرسشنامه شامل ویژگیهای مدیر از دیدگاه اسلام (98/0=a) و بهره وری (86/0=a) بود. روش و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون های t، ضریب همبستگی پیرسون، z فیشر) آزمون آینده نگر از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای مدیر و عوامل بهره وری (کارایی و اثربخشی) رابطه مستقیم و معناداری هست. هم چنین رابطه عوامل ویژگیهای مدیر و بهره وری به تفکیک سازمانهای دولتی براساس نوع وظایف حاکمیتی نیز معنادار شد. وضعیت ویژگیهای مدیر و بهره وری در سازمانهای دولتی عهده دار وظایف آموزش و فرهنگی و نیز عمرانی، تولیدی و صنعتی به طور معنادار در حد متوسط (مناسب) بود، اما این امر در سازمانهای دولتی عهده دار وظایف سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی، بازرگانی و مالی، مناسب ارزیابی نشد
۶.

بررسی نقش آموزه های اسلامی در اثربخشی پیام تبلیغاتی در جامعه مصرفی معتقد به باورهای دینی

کلید واژه ها: تبلیغات تجاریآموزه های اسلامیاثربخشی پیام آگهیقصد خرید و تبلیغات

حوزه های تخصصی:
 1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
 2. مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف این پژوهش این است که در قالب یک طرح تحقیق پیمایشی به بررسی تأثیر آموزه های اسلامی در محتوای پیام تبلیغات تجاری بر قصد خرید مخاطبان آگهی از دیدگاه رؤسای کانونهای تبلیغاتی سراسر کشور در سه ماهه دوم سال 1393بپردازد. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع پرسشنامه ای، و روش تحلیل داده ها بر اساس شیوه الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر ساختار روابط خطی با استفاده از نرم افزار Lisrel است. یافته های پژوهش نشان می دهد، آموزه های اسلامی تأثیر نسبی بر احساسات مثبت پاسخگویان دارد؛ اما تأثیر معنی دار خاصی بر تصویر ذهنی آنان نداشته است. آموزه های اسلامی بر نگرش پاسخگویان نسبت آگهی نیز تأثیر غیرمستقیم محسوسی داشته است که در پی آن، نگرش مثبت آنان نسبت به آگهی به شدّت بر قصد خرید آنان تأثیر مستقیم و معنی داری داشته است.
۷.

الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی مبتنی بر آموزه های اسلامی

کلید واژه ها: آموزش عالی و دینمعنویت سازمانی و مدیریتالگوی معنویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
 1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
 2. مدیریت مدیریت منابع انسانی ارتباطات سازمانی
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
این پژوهش با هدف ارائه و تبیین الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی با توجه به الگوهای ملی و دینی، با استفاده از رویکرد الگو سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی، و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در دانشگاه ها بر اساس منطق الگو های تحلیل عاملی، یک نمونه 201 نفری از کارکنان دانشگاه یزد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم به منظور اولویت بندی عوامل کلیدی شناسایی شده از ده نفر از استادان دانشگاه استفاده شد که بر موضوع تحقیق تسلط علمی و عملی داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ده عامل فضائل، فضای معنوی، محتوایی، ساختاری، رهبری، فرهنگی، خلاقیت، ایمان، انگیزش و اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی به شمار می رود؛ هم چنین نتایج الگو سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل رهبری بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را بین نه عامل کلیدی دیگر دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰