مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی سال بیستم بهار و تابستان 1391 شماره 1

مقالات

۱.

ویژگی های پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهای امام علی علیه السلام

کلید واژه ها: توسعه پیشرفت و تعالی شاخص های توسعه و تعالی اهداف توسعه و تعالی تعالی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۴
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای مسلمان مانند ایران اسلامی که به دنبال الگویی مناسب برای رسیدن به پیشرفت و تعالی هستند، استفاده از الگویی که در مذهب آنان ریشه داشته باشد، کارساز است. با توجه به انطباق بیانات امام با مسائل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور ما به نظر می رسد الگوی توسعه علوی می تواند به عنوان الگوی مادر در جهت رسیدن به پیشرفت و تعالی مدنظر قرار گیرد. استفاده از رهنمودهای امام برای گذار از دوران فقر و عقب ماندگی، نوعی سرمایه معنوی به شمار میرود. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از الگوی سه شاخگی به بررسی توصیفی تحلیلی اهداف و شاخص های توسعه و تعالی در سه شاخه اصلی رفتاری، ساختاری و زمینه ای از دیدگاه امام علی (ع) بپردازد، سپس با تحلیل متون و گردآوری اطلاعات به شیوه غیر مستقیم کتابخانه ای و اسنادی، الگویی از پیشرفت و تعالی منطبق با بیانات امام علی (ع) ارایه دهد.
۲.

طراحی و تبیین الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای(مد ظله)

کلید واژه ها: پیروی عرفی پیروی عالمانه پیروی بصیرانه پیروی مؤمنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۵۳۱
در این مقاله، موضوع پیروی در ادبیات مدیریت و در دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه­ای (مدظلّه) مورد بررسی قرار گرفته و الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاه­های ایشان، بررسی شده است. هدف مقاله، عرضه الگوی مطلوبِ پیروی از دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه­ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابعاد مبانی پیروی، ویژگیها و تعاملات پاسداران، عوامل تأثیرگذار، راهبردها و پیامدهای پیروی در سپاه است. نوع تحقیق، ""کیفی"" و روش تحلیل داده ها،""نظریه پردازی داده بنیاد"" است. در فرایند تحقیق از طریق کد گذاریهای باز، محوری و انتخابی، الگوی مفهومی پیروی در سپاه با عنوان ""پیروی تعالی بخش"" استخراج شده است. الگوی پیروی تعالی بخش دارای مراحل پیروی ""عرفی""، ""عالمانه""، ""بصیرانه"" و "" مؤمنانه"" است که روند بالنده و رو به رشد دارد و تا پیروی مؤمنانه ادامه می یابد.
۳.

تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی

کلید واژه ها: شادی و آموزه های اسلامی اخلاق اسلامی و مدیریت روانشناسی و شادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر طبق آموزه­های اسلامی صورت پذیرفت. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش رودهن هستند. برای تعیین عوامل سیرت نیکوی مدیران از روش دلفی و نظرخواهی از نخبگان استفاده شد. به منظور جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته سیرت نیکوی مدیران و شادی کارکنان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSpss18 و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Amos18 به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با ضریب همبستگی63/0 با شادی کارکنان رابطه مستقیم و مثبتی دارد و بین عوامل سیرت نیکوی مدیران با شادی کارکنان نیز رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با مقدار ضریب مسیر89/0 و نسبت بحرانی (CR)69/3 بر شادی کارکنان تأثیر دارد؛ هم چنین عوامل سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان تأثیرگذار است.
۴.

تاثیر روابط میان فرهنگی بر شیوه زمامداری از دیدگاه حضرت علی علیه السلام

کلید واژه ها: فرهنگ و اسلام روابط میان فرهنگی روابط میان خرده فرهنگ ها نظام فکری و فرهنگی حضرت علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۵
این مقاله با مطالعه دقیق سخنان حضرت علی(ع)، ابتدا نظام فکری و فرهنگی امام علی(ع) را به سه بخش« الف) از بین بردن تعصبات قومی قبیله ای و برقراری مساوات ب) از بین بردن فساد اقتصادی و فاصله طبقاتی ج) مبارزه با ظلم و ستم و رعایت حقوق مردم» تقسیم کرده و بعد از آن، دیدگاه حضرت علی(ع) را بر روابط میان فرهنگی مورد بررسی قرار داده و در پایان تأثیر روابط بین خرده فرهنگها بر نوع رفتار زمامداران و کارگزازان حکومت اسلامی را در سه بخش «الف) روابط میان اقشار مختلف جامعه ب) روابط میان اقلیت های مذهبی ج) روابط میان قبائل و نژادهای مختلف»، بررسی کرده است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای که منبع اصلی آن کتاب نهج البلاغه است با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این مطالب پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حضرت علی(ع) در راه تباین و توافق میان فرهنگهای مختلف، فرهنگهای نادرست را با دلیل و منطقی روشن رد، و فرهنگ و آداب و رسوم صحیح را تأیید، و مطابق با آن رفتار می کرده است.
۵.

تحلیل وضعیت و طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکی از سازمانهای نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مبانی دینی در مدیریت ارزش های اسلامی در مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت نیروهای مسلح و مدیریت ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۰۷
اهدافی که این پژوهش در پی پاسخگویی بدانها است، عبارت است از: مطالعه وضعیت موجود فرهنگ سازمانی و تعیین ویژگیها و شاخصهای فرهنگ سازمانی مطلوب، مبتنی بر مبانی دینی و ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی. در پی این اهداف، تلاش شده است وضعیت موجود فرهنگ سازمانی سازمان مورد مطالعه، مبتنی بر 16 مورد پژوهشی که تا کنون در زمینه این موضوع انجام شده است با استفاده از شیوه آماری فرا تحلیل1 مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. نتایج و یافته­های تحقیق بیانگر دو سلسله از عوامل مثبت و منفی است که در یک سوی آن ارزشها و نقاط قوت فرهنگ سازمانی، و در سوی دیگر آسیبها، نابهنجاریها و نقاط ضعف قرار دارد. الگوی مطلوب این پژوهش بر چهار نوع فرهنگ بومی مبتنی است با عناوین فرهنگ تربیت محور، فرهنگ دانش محور، فرهنگ معنا گرا، فرهنگ رابطه گرا (انسانگرا)، که ویژگیها و شاخصهای این فرهنگها به منظور سنجش اعتبار به خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و فرماندهان و مدیران عالی صحنه اجرا، عرضه شد و الگوی مفهومی با مختصر اصلاحات با روایی خوب (95.3) به تأیید خبرگان رسید.
۶.

ارائه الگوی مفهومی نقش آفرینی توکل در تحمل ابهام کار آفرینان مسلمان

کلید واژه ها: کارآفرینی تحمل ابهام توکل و مدیریت کارآفرینان مسلمان رفتار متوکلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۹
این پژوهش بر آن است تا در تقاطع دو حوزه دین و کارآفرینی به تحقیق بپردازد و نقش یکی از مفاهیم دینی مهم تصمیم گیری به نام توکل، برگرفته از متون اسلامی را در فرایند تحمل ابهام در حوزه کارآفرینی کشف و توصیف کند. سؤال اصلی تحقیق این است که « توکل در تحمل ابهام کارآفرینان مسلمان چه نقشی دارد و چه فرایندی را طی می کند؟» با توجه به آثاری که از تحلیل محتوای متون دینی برای توکل به دست می آید، یافته های تحقیق نشان می دهد که توکل به عنوان مفهوم دینی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر این بعد رفتاری کارآفرینان داشته باشد. این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها و طی مصاحبه با ده نفر از کارآفرینانی صورت گرفته است که توکل را در کسب و کار تجربه کرده اند. نتایج این پژوهش در قالب یک الگوی مفهومی عرضه شده است.
۷.

بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی

کلید واژه ها: مبانی اخلاق اسلامی مبانی تصمیم گیری در مدیریت اخلاق نظری و اخلاق عملی در مدیریت تمایز اخلاق اسلامی و غیر اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
این مقاله تلاش می کند بر مبنای روش تحلیل محتوا در مطالعات مبانی اسلامی از خلال داده­های قرآن و حدیث پایه های نظری مبانی تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی را کشف و تحلیل کند. در بخش ادبیات تحقیق به صورت اجمالی به تعاریف در بحث تصمیم گیری و اخلاق پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که تصمیم گیری مبتنی براخلاق اسلامی می­تواند در بهینه سازی تصمیم و رفتار مدیران و سازمانها تأثیر جدی بگذارد. این پژوهش با تحلیل مباحثی از مبانی نظری تصمیم گیری و اخلاق و ابعاد اخلاق اسلامی و تمایز اخلاق نظری و عملی و مصداق اخلاق بنیانی و اجتماعی و فردی به دنبال پاسخ به این سؤال است: "" پایه­های نظری تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی کدام است؟

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹