مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال سیزدهم بهار و تابستان 1393 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

یاقوتِ سرخ؛ خرد، آتش میانجی و جان تحلیل بیتی از دیباچه شاهنامه بر بنیان باورهای ایرانی - شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تجلی عرفان و تصوف در بقعه شیخ امین الدین جبراییل دارالارشاد اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

عناصر هویّت ایرانی در دیوان امیر علیشیر نوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحولات فرهنگی–تربیتی ایرانِ سده اول هجری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

فرضیه ای در باب پیوند «شبدیز» با آیین «مهر»(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

سیمای فرهنگ و ادب فارسی در پرتو اندیشه های نقدی دکتر شوقی ضیف(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

کنش خدای آسمان اساطیر از وِداهای هند تا اِداهای ایسلند (در گسترة اساطیر هندواروپایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

آنالیز عنصری ملات دوره ساسانی به روش XRD و استفاده از آن در تاریخگذاری بناهای منتسب به این دوره(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰