مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال سیزدهم بهار و تابستان 1393 شماره 25

مقالات

۱.

یاقوتِ سرخ؛ خرد، آتش میانجی و جان تحلیل بیتی از دیباچه شاهنامه بر بنیان باورهای ایرانی - شیعی

۳.

تجلی عرفان و تصوف در بقعه شیخ امین الدین جبراییل دارالارشاد اردبیل

۵.

عناصر هویّت ایرانی در دیوان امیر علیشیر نوایی

۶.

تحولات فرهنگی–تربیتی ایرانِ سده اول هجری

۷.

فرضیه ای در باب پیوند «شبدیز» با آیین «مهر»

۹.

کنش خدای آسمان اساطیر از وِداهای هند تا اِداهای ایسلند (در گسترة اساطیر هندواروپایی)

۱۰.

آنالیز عنصری ملات دوره ساسانی به روش XRD و استفاده از آن در تاریخگذاری بناهای منتسب به این دوره

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶