مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1392 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عناصر ایرانی و غیر ایرانی در شعر مانوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نکاتی نویافته درباره یک ممدوح ناشناختة خواجوی کرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

باورها و فرهنگ عامه در سندبادنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

آیین تشرّف زال، فریدون و کیخسرو؛ آیین رازآموزی جادوگران و داروگران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی تطبیقی اسطورة میترا در اوستا و وداها(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

مطالعة تفسیرگرایانه صخره نگاره های نویافته زه کلوت جازموریان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

نگاهی جامعه شناختی به علل و آیین جنگ ها در شاهنامه فردوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

نقد و بررسی تطبیقی ترجمه های کارنامه اردشیر بر پایه ترجمه صادق هدایت(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

فرجام شناسی براساس متن اوستایی هادخت نسک و متون فارسی میانه مینوی خرد و بندهش(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

تبارشناسی شخصیت نمایشی کوسه در آیین های نمایشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

رزم و بزم در هنر ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶