مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

جانوران زیانکار (خَرَفستَران) بر پایة متون اوستایی و فارسی میانةکتابی با نگاهی به اوراد و اذکار جهت دفع آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نقش و جایگاه منجّمان و ریاضی دانان در اوضاع علمیِ ایران عصر ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

سیری در پژوهش های باستان شناسی استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸