مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1394 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش اعداد در آیین های گذر ایرانی (با تکیه بر فرهنگ گیلان، آمل، تالشان، بروجرد، لرستان، خراسان، و ایزدخواست)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی جایگاه راه ابریشم در دوره های تاریخی ایران باستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی ابعاد و جایگاه زن در شاهنامه فردوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسة ارداویراف نامه با سیرالعباد الی المعاد سنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

جایگاه ائمه اطهار(ع) در آثار و احوال شاه نعمت الله ولی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی پوشاک دوره زندیه بر اساس طبقات اجتماعی آن دوره(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تحلیلی بر جایگاه تاریخی هرسین در دوره ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

واکاوی نشانه های فرهنگ بومی(در افسانه سگ پیرزال و پسر پادشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

بازتاب همگرایی دین و دولت در هنر عصر فتحعلی شاه قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

نقش آب و هوایی خلیج فارس در تکوین و توسعه تمدن های جنوب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

بررسی و تحلیل باورهای عامیانه در دیوان کمال الدین اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

وضعیّت کرمان و روستاهای آن در سفرنامه آنتونی اسمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰