مطالعات ایرانی - علمی-ترویجی

مطالعات ایرانی


 


رتبه علمی: علمی-ترویجی

دوره انتشار: دو فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

مدیر مسئول: دکتر عنایت الله شریف پور

سردبیر: دکتر شمس الدین نجمی

مدیر اجرایی: مریم ایرانمنش

هیئت تحریریه: دکتر اللهیار خلعتبری،دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی، دکتر محمد رضا صرفی

نشانی: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجله مطالعات ایرانی  صندوق پستی:کرمان، 111-76165 .

تلفن:3202411(0341)  فکس: 3229065(0341)

وب سایت:  http://jis.uk.ac.ir/

پست الکترونیک:rfarhang@uk.ac.ir 


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۴
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵