مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال چهاردهم بهار و تابستان 1394 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نمودهای زروانی در متن های ایرانی (زامیادیشت، وندیداد، بندهش، ماه فروردین روز خرداد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نگاهی نو به تأثیر اندیشه های دینی ایرانیان باستان بر تفکرات یونانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

جلوه ها و بازتاب فرهنگ و تاریخ ایرانی در کتاب «سرح العیون فی شرح رسالة ابن زیدون» اثر ابن نباتة مصری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تطبیقی قهرمان پردازی حماسی در داراب نامه طرسوسی و اودیسه هومر(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

پژوهشی بر آلات موسیقی دوره اشکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ضمایر در زبان دوبیتی های امیر پازواری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

شرح مفاهیمی درباره بهشت زردشتی در متون فارسی میانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ویژگی های سبک شناسانه در مناظرات پروین اعتصامی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸