مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال یازدهم پاییز 1391 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بازخوانی امثال و حکم به منظور بازیابی واژه ها و اصطلاحات معماری و شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رمزشناسی اسطوره ای رنگ ها و اعداد در داستان رستم و اسفندیار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

معانی نمادین ماه در اسطوره ها و ایران باستان و بازتاب آن در اندیشة مولانا جلال الدین بلخی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مفهوم خرد در آیین مانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نگرشی بر ساختار فضایی بافت قدیم شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نمود نمادهای فرهنگی در قالی کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰