مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال دوازدهم بهار و تابستان 1392 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پوشاک زنان کُرد ایران در سفرنامه های دورة صفوی تا پایان پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه تطبیقی مهر و کین در شاهنامه و ایلیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

فرمانروایان پارس در زمان سلوکیان و اشکانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تحلیلی افسانه های مرتبط با بزرگان ادب فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مطالعه تطبیقی کیش مانی با سایر مکاتب گنوسی از منظر کیهان شناسی و خداشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی مهرهای پادشاهان و شاهزادگان از پیش خطی تا ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸