حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 30 بهار و تابستان 1392 شماره 48

مقالات

۶.

بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۵۳۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲