مدیریت فردا

مدیریت بر تقاضای نیروی کار و بررسی و ظرفیت اشتغالزایی صنایع مختلف در اقتصاد ایران