اعتیادپژوهی

اعتیادپژوهی

اعتیاد پژوهی سال دوم زمستان 1382 شماره 5

مقالات

۵.

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر اعتیاد: مطالعه موردی معتادان اردوگاه پیر بنان شهر شیراز

۷.

رابطه نظریه تعارض اجتماعی، مصرف کوکائین و مواد مخدر در بازداشت شدگان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲