اعتیادپژوهی

اعتیادپژوهی

اعتیاد پژوهی سال دوم زمستان 1387 شماره 8

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد علیه زنان باردار

۲.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر

۳.

بررسی تاثیر آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش میزان افسردگی معتادین مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار (T.C) تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۵۲۸
۴.

رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲