بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی خرداد 1379 شماره 153

مقالات

۲.

تورم زدایی برای تسریع روند رشد صادرات غیر نفتی ضروری است

۳.

بهره برداری از تمام ظرفیت های موجود صنایع غذایی تبدیلی ضروری است

۵.

مزایا و چالش های فراروی یورو و اثرات آن بر کشورهای در حال توسعه و ایران (7)

گفتگوها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶