بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی مهر 1373 شماره 89

مقالات

۵.

ساختار و شرکای اصلی در تجارت بین کشورهای اسلامی

۷.

«اهمیت و کاربرد استانداردهای مدیریت کیفیت سری iso9000 در تولید و تجارت»ارزیابیاجمالییکسمینار (8صفحه-از86تا93)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳