پژوهش در علوم ورزشی

تعیین اولویت های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه مدیران و مسئولان اجرایی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۲۳
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲