بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و ابان 1388 شماره 37

مقالات

۱.

محاسبه صادرات مستقیم و غیرمستقیم برق و یارانه ضمنی پرداختی بخش برق به بخش صادرات با استفاده از جدول داده ـ ستانده

۲.

بررسی وضعیت و جایگاه صنایع کوچک اصفهان در کشور

۳.

سیاستهای تشویقی توسعه صادرات صنایع با فناوری بالا در کشورهای منتخب

۴.

بررسی اثر سیاستهای اقتصادی بر تنظیم بازار چای در ایران

۶.

بسترسازی توسعه صادرات با تاکید بر محدودیــتها، محــرکها و عملکــرد صادراتی

۷.

بررسی اجمالی خصوصیسازی در چند کشور منتخب با اشارهای برسیاستهای کلی اصل 45

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳