بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید آذر و دی 1383 شماره 9

مقالات

۱.

بررسی مقررات نظام نرخ ارز در یک اقتصاد مبتنی بر نفت: مطالعه موردی ایران

۲.

اقتصاد و بازرگانی جهان: جهانی شدن و منطق اقدام مشترک بین المللی: بازآزمایی نهادهای برتون وودز

۳.

بحران آینده؟ سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری سهام در کشورهای در حال توسعه (قسمت سوم)

۶.

بررسی روابط اقتصادی - تجاری ایران با کشورهای آفریقایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶