بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان 1383 شماره 8

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی ایران: آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش دستباف کشور

۲.

استانداردها در سازمان جهانی تجارت

۴.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: اندازه گیری تمرکز در بازار سیمان

۵.

اطلاع رسانی: نهادسازی برای بازار: خلاصه گزارش توسعه جهانی سال 2002

۷.

اقتصاد و بازرگانی جهان: موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری و کشورهای در حال توسعه

۹.

بحران آینده؟ سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری سهام در کشورهای در حال توسعه (قسمت دوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳