بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1381 شماره 176

مقالات

۱.

کشورهای آسیایی باید اصلاحات اقتصادی ناتمام خود را دنبال کنند

۲.

خصوصی سازی با حل مشکلات فراروی صنعت تسهیل می شود

۳.

نوسازی صنایع با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد به رشد صادرات صنعتی می انجامد

۵.

برنامه بازسازی صنایع باید جلوی اتلاف منابع را بگیرد

۶.

طرح بازسازی صنایع بر پایه اصول شناخته شده اقتصادی موفقیت آمیز است

۷.

تنگناهای رقابت پذیری صنعت و توسعه صنعتی در یک برنامه جامع بلند مدت از بین می رود

۸.

گفت و گو با صادر کننده نمونه: اخذ ما به التفاوت از صادرات دارو به نفع توسعه این صنعت نیست

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳