بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 170

مقالات

۲.

تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، زمینه دستیابی به رشد پایدار را فراهم می کند

۴.

تعمیق فرهنگ صادرات و حمایت دولت، زمینه ساز جهش در صادرات غیر نفتی است

۵.

انحصار زدایی و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی از جانب دولت میسر است

۷.

نگاه برنامه سوم به تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی

۸.

راه مقابله با انحصار، خصوصی سازی است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳