مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی پاییز 1386 شماره 14

مقالات

۱.

نامتقارن بودن عکس العمل تقاضا برای نفت نسبت به تغییرات درآمد و قیمت نفت : مقایسه چین و کشورهای توسعه یافته طی سالهای 2008 – 1970

۲.

ارزیابی الگوهای متقارن و الگوهای نامتقارن تقاضای نفت در کشورهای عمده وارد کننده نفت از ایران

۳.

تخمین تابع هزینه نهایی نیروگاه نکا با استفاده از قیمت و مقدار توان پیشنهاد شده به بازار برق

۴.

مدل سازی اقتصاد ، تولید اتانول زیستی : اثرات متقابل قیمت ذرت و تولید اتانول زیستی

۵.

تحلیل هزینه - منفعت احداث و بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی تک منظوره CNC برای بخش خصوصی در شهر تهران

۶.

اثر حذف شرط مقصد بر تابع سود فروشنده در قراردادهای بلندمدت گاز ( LNG )

۷.

مقایسه ارزیابی اقتصادی صادرات گاز از طریق خط لوله و LNG با صادرات فرآورده های پتروشیمی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹