مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی بهار 1386 شماره 12

مقالات

۱.

محاسبه متوسط عمر خودروها در ایران و اثر آن بر مصرف سوخت:افزایش متوسط راندمان در برابر جوان سازی ناوگان

۲.

بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر متغییرهای اقتصادی در یک مدلVAR

۴.

بررسی ساختار جدید صنعت گاز و LNG در جهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹