مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی تابستان 1385 شماره 9

مقالات

۲.

تخمین تابع تقاضای کل انرژی بخش خانگی - تجاری مناطق مختلف OECD با در نظر گرفتن اثرات نا متقارن تغییرات قمیت بر تقاضا

۳.

پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۴.

تحلیل ساختار بازار بین المللی نفت خام

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹