مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی زمستان 1386 شماره 15

مقالات

۱.

بهینه یابی انتقال گاز و برق ( هم افزایی گاز و برق )

۲.

مدیریت و سیاستگذاری در بخش گاز ( چالش ها و آموخته ها )

۳.

ارزیابی فنی - اقتصادی احداث واحدهای تولید فرآورده های GTL در کشور

۵.

بررسی همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای اسلامی ( طی دوره 2003 - 1980 به روش اقتصاد سنجی فضایی )

۶.

ارزیابی مکانیسم های قیمت گذاری صادرات گاز از طریق خط لوله ( مطالعه موردی : خط لوله ایران - پاکستان - هند )

۷.

برآورد پتانسیل فنی و اقتصادی انرژی خورشیدی حرارتی در ایران : راهکاری برای توسعه پایدار انرژی خورشیدی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹