مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی زمستان 1383 شماره 3

مقالات

۳.

برآورد هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی بر سلامت ساکنان تهران

۴.

تحلیل منافع بهرهوری ناشی از اصطلاحات صنعت برق استرالیا : چارچوب های روش شناختی

۵.

قوانین سرمایه گذاری , ترانزیت و عضویت ایران در پیمان منشور انرژی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹