مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی پاییز 1383 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی نوسانات تفاضل قیمت های نفت خام: راهبردی برای سرمایه گذاری در فعالیت های پایین دستی

۳.

اعتبار چشم اندازهای بلند مدت عرضه و تقاضای انرژی

۴.

price ,excess capacity in oil and the investment inthe upstream sector

۵.

چکیده فارسی: قیمت، ظرفیت مازاد تولید نفت و سرمایه گذاری در بخش بالا دستی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹