مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی تابستان 1384 شماره 5

مقالات

۱.

پیش بینی ترکیب بهینه تقاضای انواع مختلف حامل های انرژی در کل صنعت و هر یک از زیر بخش های آن طبق طبقه بندی آیسیک

۲.

رزیابی کارایی و بهره وری در پالایشگاه های نفت ایران به روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA)

۴.

تحلیل آماری و بررسی رابطه علیت گرانجری تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و محاسبه کشش نهاده ای انرژی با استفاده از تابع تولید (1382-1346)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹