مهدی کریمی زند

مهدی کریمی زند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ارائه الگوی آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی گراندد تئوری و ابزار مصاحبه و گردآوری اسناد و متون، درصدد ارایه مدل آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران است. جامعه پژوهش، خبرگان حوزه بازاریابی گردشگری هستند. نمونه گیری بصورت نمونه گیری نظری و با چهارده نفر مصاحبه انجام شد. البته از نفر یازدهم اشباع نظری حاصل گردید ولی برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه چهاردهم ادامه پیدا کرد. داده های حاصل از مصاحبه توسط پژوهشگر و نرم افزار ان ویو[1]، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، کدگذاری گردید. توسعه صنعت گردشگری ایران به عنوان مقوله محوری انتخاب و در نهایت مدل 12P+4S آمیخته بازاریابی صنعت گردشگری ایران ارایه شد، که توسعه صنعت گردشگری در گرو مدیریت صحیح این 16 عناصر آمیخته بازاریابی است. نتایج نشان داد که شرایط علی مدل شامل محصول، قیمت، مکان و ترفیع است. عوامل زمینه ایی شامل ویژگی ها و ذهنیت، شرایط مداخله گر شامل عناصر سیاست، امنیت ، شواهد فیزیکی، افراد می شود؛همچنین راهبردها نیز شامل عناصر برنامه ریزی، پایداری، فرایندها، مشارکت، پژوهش و بودجه شدند.[1]. NVIVO
۲.

ارایه مدل نظری آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران با استفاده از روش تحقیق آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کمّی و کیفی) به دنبال شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی و درنهایت طراحی مدل آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری کشور ایران است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان حوزه بازاریابی گردشگری و در بخش کمّی مدیران، کارشناسان، هتلداران و افراد مطلع در حوزه بازاریابی صنعت گردشگری است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش گراندد تئوری و در بخش کمّی از آمار توصیفی، تحلیل آماری تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساختایافته پژوهشگر و با نرم افزار  NVivo، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند. توسعه صنعت گردشگری ایران برای مقوله محوری انتخاب شد و در پایان، مدل پارادایمی 12P+4S آمیخته بازاریابی صنعت گردشگری ایران طراحی شده است، یافته های بخش کیفی نشان می دهد شرایط علّی مدل شامل محصول، قیمت، مکان و ترفیع است و عوامل زمینه ای شامل ویژگی ها و ذهنیت، شرایط مداخله گر شامل عناصر سیاست، امنیت، شواهد فیزیکی و افراد می شود؛ همچنین راهبردها نیز شامل عناصر برنامه ریزی، پایداری، فرایندها و مشارکت، پژوهش و آموزش و بودجه است. سرانجام در بخش کمّی نتایج مدل ضریب تأثیر عامل های تغییر بر پیامدها نشان دهنده تأیید روابط بود و از نتایج شاخص نیکویی برازش، مقدار شاخص برازش برابر 663/0 شد که نشان از برازش و مطلوبیت قوی مدل است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان