مطالب مرتبط با کلید واژه

الگوی سه شاخگی


۱.

آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا وزارت نیرو آسیب شناسی سازمانی الگوی سه شاخگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۳۳
هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان یکی از شرکت های مادر تخصصی تابعه وزارت نیرو با استفاده از الگوی سه شاخگی است. در الگوی مذکور، سازمان ها از سه منظر ساختاری، رفتاری و زمینه ای مورد بررسی قرار می گیرند. این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزارهایی از جمله مصاحبه و پرسشنامه های باز پاسخ صورت گرفته است. روایی ابزار از طریق آزمون کرونباخ و پایایی آن به کمک روش بررسی همتایان مورد تأیید قرار گرفت. از روش سرشماری در نمونه گیری و گردآوری داده ها و از روش تحلیل محتوا در تحلیل یافته ها استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد بیشترین چالش ها، نقاط قوت و فرصت های قابل بهبود در مقوله ساختار قرار دارد. هم چنین بیشترین انتظارات دست اندرکاران بخش آموزش از مراجع بالادستی در شاخه ساختار جای می گیرد. این بدان معناست که در نظام آموزشی فعلی کانون توجه به سمت مسایل درون سازمانی است. بر این اساس می توان گفت در حال حاضر مقوله های رفتاری و محیطی کمتر مورد توجه واقع شده اند. در پایان پیشنهادهایی به منظور رفع آسیب های نظام آموزشی موجود ارایه شده است.
۲.

آسیب شناسی آموزش های مهارت محور در هیئت های آموزش تجهیزات یگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب آموزش مهارت محور نهاجا تجهیزات یکانی آموزش تجهیزات یکانی الگوی سه شاخگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی آموزش های مهارت محور در هیئت های آموزش تجهیزات یگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سه شاخگی است. در الگوی مذکور، سازمان ها از سه منظر ساختاری، محیطی و زمینه ای موردبررسی قرار می گیرند. این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزارهای مصاحبه و اسناد و مدارک دست اولی که در دسترس بوده است صورت گرفته است. در این روش، نمونه گیری به صورت هدفمند با استفاده از روش اشباع نظری بوده است و در تجزیه وتحلیل به روش تحلیل محتوا در سه حوزه محتوایی(رفتاری)، ساختاری(فرایندی) و زمینه ای(محیطی) برای یافتن نتایج تحقیق استفاده شده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ غوطه وری ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها، ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ، ﮐﺪﻫﺎی اﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ طبقه بندی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، درنهایت 297 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ، 67 ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎﺯ ﻭ 20 ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. تحلیل یافته های تحقیق گواه این است که عوارض و آسیب های موجود در ابعاد محتوایی (رفتاری)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) موجب گردیده تا خروجی های مناسبی به یگان های عملیاتی ارائه نگردد و تمامی تلاش ها نتیجه مطلوب و موردنظر سلسله مراتب آموزشی و عملیاتی را در برنداشته است. در پایان آسیب ها به درستی شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردیدند.
۳.

ارائه الگویی برای توسعه منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) : مطالعه ای مبتنی بر مدل سه شاخگی مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های کوچک و متوسط توسعه منابع انسانی عملکرد الگوی سه شاخگی توسعه فردی و سازمان های

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
تحقیق حاضر با هدف، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های توسعه منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط و تبیین عوامل اثرگذار بر آن با الهام از الگوی سه شاخگی مدیریت انجام شده است. این پژوهش توصیفی و در زمره تحقیقات ترکیبی (کیفی وکمّی) است که در بخش کیفی  با بهره گیری از تکنیک دلفی در تفسیر مصاحبه ها، به کشف عوامل مورد نظر پرداخته شد و تجزیه و تحلیل نهایی روی 50 ماتریس بازگشتی که مبتنی بر مؤلفه های استخراجی طراحی شده بود، انجام شد و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق را در بخش کیفی پنل خبرگان و در  فاز کمّی شرکت ها و کسب و کارهای مستقر در شهرک های صنعتی تشکیل می دهند  که در بخش ساخت و تولید فعالیت می کنند و دارای 10- 99 کارکن هستند. داده های گردآوری شده، ابتدا با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل و موقعیت متغیرهای شناسایی شده از جهت تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری مشخص گردید و در فاز کمّی نیز فرضیه هایی طراحی و نقش میانجی متغیرهای توسعه فردی و سازمان های به عنوان متغیر میانجی تعیین شد. بر اساس یافته های تحقیق در بعد ساختاری پنج مؤلفه، در بعدرفتاری چهار مؤلفه و در بعد زمینه ای سه مؤلفه در توسعه منابع انسانی این شرکت ها مؤثر شناخته شدند.
۴.

آسیب شناسی فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی کودک در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی تولید توزیع محصول قرآنی کودک الگوی سه شاخگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۸۴
کارکرد اصلی محصولات قرآنی در حوزه کودکان، انتقال معارف و آموزه های قرآنی با سبکی نوآورانه و خلاقانه است. محصولات قرآنی نظیر دیگر محصولات فرهنگی، در بازار تولید و توزیع می شوند. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون به دنبال کشف و برساخته کردن آسیب های فرایند تولید و توزیع این محصولات است. از این رو، براساس روش نمونه گیری هدفمند، 20 نفر از کنشگران اصلی این حوزه انتخاب شد و داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. براساس یافته های پژوهش، آسیب های فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی در هفت دسته و در سه بعد فرایندی، ساختاری و محیطی قرار دارد و در این عرصه ها قابل مشاهده است: تدوین اسناد بالادستی و آیین نامه های رسمی، سیاست گذاری و تعیین خط مشی های راهبردی، نظام سازی، سازوکار حمایت های مالی و بودجه ای، خلق دانش، خلاقیت و نوآوری، بازاریابی و نگرش های ناظر به محصول.
۵.

طراحی و بهبود مدل عوامل موثر بر بازاریابی محتوایی در صنعت خرده فروشی آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی محتوایی الگوی سه شاخگی بازاریابی دیجیتال بازاریابی اینترنتی محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۵۶
هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل بازاریابی محتوایی انجام شده است وبه دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که باکمک آن بتوان عوامل موثردر بازاریابی محتوایی رابه خوبی شناخت ومدلی جامع طراحی نمود. روش: این پژوهش، از نظر روش، کیفی وبااستفاده ازمدل سه شاخگی انجام گردید. با مطالعه پژوهش های پیشین سؤالات مربوط به مصاحبه باخبرگان شناسایی وسازمان دهی شد وسپس داده های جمع آوری شده درطی مصاحبه های عمیق، در قالب فرایندکدگزاری باز ومحوری خلاصه سازی ودر نهایت به ساخت فرضیات اقدام گردید. نمونه آماری مورد مصاحبه 10 نفر از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه گیری غیر احتمالی وبه شیوه قضاوتی انتخاب شدند. نظرات آن هادر رابطه باعوامل موثربر بازاریابی محتوایی درقالب نظریه ادراکی محقق، جمع آوری شد وبااستفاده از نرم افزارمکس (MaxQDA) پاسخ ها کدگزاری ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: از دسته بندی نظرات مشارکت کنندگان در مجموع 63 کد باز بدست آمد که باکد گزاری محوری، درسه حوزه ساختاری، زمینه ای ورفتاری بازاریابی محتوایی دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد که اجماع بالایی مبنی بر 22 مفهوم درعوامل رفتاری، 23 مفهوم به درعوامل زمینه ای و 18 مفهوم به عنوان عوامل ساختاری موثر بربازاریابی محتوا وجود دارد. عوامل زمینه ای و سپس رفتاری بیشترین تاثیر