تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی سال اول بهار 1401 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی و مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو

کلید واژه ها: تمرکز کنترل حالات روانی بازیکنان حرفه ای شنا واترپلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
پژوهش حاضر به مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی بازیکنان حرفه ای شنا و واترپلو پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – مقایسه ای بوده که به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. جامعه این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت پژوهش و ملاک های ورودی، بازیکنان شنا و واترپلوی حاضر در لیگ برتر کشور بودند. نمونه و جامعه برابر تعداد 60 نفر از ورزشکاران شرکت کننده در لیگ باشگاه های کشور به صورت هدفمند انتخاب و در دوگروه شناگران (30 نفر) و بازیکنان واترپلو (30 نفر) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیا جنوبی) 60 سوالی بوده است. در تجزیه تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، استفاده شد، سپس از آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرها در دوگروه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو تفاوت معناداری وجود نداشت.
۲.

بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تعهد سازمانی و اخلاقیات فراسازمانی

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت جامع تعهد سازمانی تعهد عاطفی تعهد مستمر تعهد هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با اخلاقیات فراسازمانی، تعهدسازمانی و ابعاد آن شامل تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بود. این تحقیق کمی و استراتژی آن توصیفی از نوع پیمایشی، همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان بوده که با توجه به حجم 123 نفری آن، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 93 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد آلن و می یر (1991)، اسپینوال (1994) و پرسش نامه محقق ساخته رفیعی و همکاران (1388) استفاده شد. برای بررسی روایی صوری پرسش نامه ها از نظر چند تن از متخصصین رشته مدیریت ورزشی و همچنین برای بررسی پایایی آن ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بالای 0/8 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل مشخصات جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میزان آمادگی منابع انسانی اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش TQM بالاتر از حد متوسط بوده (3/64) و از نظر جنسیت، سابقه کاری، سن، تحصیلات و وضعیت تاهل در پذیرش TQM تفاوتی وجود نداشت. هم چنین بین TQM و تعهد سازمانی و دو بعد تعهد عاطفی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود نداشت. این در حالی بود که بین مدیریت کیفیت جامع و تعهد هنجاری و اخلاقیات فراسازمانی در سطح معناداری (P<0.01) وجود داشت.
۳.

اثر 8 هفته تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

کلید واژه ها: بیماری ام اس تمرین در آب شادکامی امید به زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف کلی این پژوهش، اثر 8 هفته تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. جامعه آماری این تحقیق شامل زنانی که مبتلا به بیماری ام اس بودند که جهت انجام درمان خود به انجمن بیماران ام اس کرمانشاه مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر زن به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق دو پرسش نامه استاندارد شده شادکامی آکسفورد و امید به زندگی بود. روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون گروه های تصادفی است. داده های به دست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر شاپیرو- ویلک و هم چنین برای مقایسه میانگین های پس آزمون از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که اختلاف معنی داری در شاخص های شادکامی و امید به زندگی قبل و بعد از تمرین در شرکت کنندگان مشاهده نشد.
۴.

مقایسه شایستگی های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین پروری

کلید واژه ها: ارزش آفرینی تصمیم گیری توانایی تحلیل شایستگی های مدیریتی میزان دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۷
هدف از انجام این تحقیق مقایسه شایستگی های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین پروری می باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع علی _ مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود، که تعداد 165 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین و سپس با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه مدیران و زیردستان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته خشوعی و همکاران (2013) استفاده شد، که جهت بررسی روایی، پرسش نامه مورد تایید 11 نفر از صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفت. هم چنین پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 0/928 محاسبه گردید. از آمار توصیفی جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و جهت بررسی توزیع داده ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بود داده ها از آزمون t مستقل برای مقایسه شایستگی های مدیران با زیردستان استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میانگین تمامی شایستگی های مدیران فعلی از جمله ارزش آفرینی، توانایی تحلیل، تصمیم گیری، دانش، سازگاری، عملکرد و توانایی ارتباط تفاوت معناداری با زیردستان دارند. اما میانگین توانایی رهبری مدیران با زیردستان تفاوت معناداری نداشت.
۵.

تاثیر ذهن آگاهی بر گرایش به ورزش در دانش آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر

کلید واژه ها: ذهن آگاهی گرایش به ورزش اضطراب فراگیر دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
پژوهش حاضر با هدف تأثیر ذهن آگاهی بر گرایش به ورزش در دانش آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر انجام گرفت. روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بروجرد در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که از میان آن ها، 56 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه 28 نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در مرحله پیش آزمون، همه آزمودنی ها پرسش نامه های گرایش به ورزش را تکمیل کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش طی 8 جلسه 2 ساعته (هفته ای یک جلسه) به مدت 2 ماه به صورت گروهی مداخله ذهن آگاهی را دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم افزار Spss نسخه 26 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس آزمون از هر دو گروه نشان داد، نمرات گرایش به ورزش گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معناداری بالاتر بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مداخله ذهن آگاهی بر افزایش گرایش به ورزش دانش آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر مؤثر است.
۶.

بررسی رابطه علی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی گری اشتیاق ورزشی در دانش آموزان

کلید واژه ها: بهزیستی روانی درگیری تحصیلی اشتیاق ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی گری اشتیاق ورزشی در دانش آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 1401 – 1400 بود که به صورت تصادفی خوشه ای تعداد 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه های بهزیسیتی روانی، درگیری تحصیلی و اشتیاق ورزشی گردآوری گردید. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که بهزیستی روانی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دارد. همچنین بهزیستی روانی به طور غیر مستقیم و از طریق اشتیاق ورزشی اثر معناداری بر درگیری تحصیلی دارد. نتایج نشان می دهد با توجه داشتن به متغیرهای بهزیستی روانی و اشتیاق ورزشی می توان افزایش درگیری تحصیلی دانش آموزان را انتظار داشت.
۷.

ارزیابی کیفیت خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان مطالعه موردی: پارک بانوان شهر اردبیل

کلید واژه ها: کیفیت خدمات اوقات فراغت پارک بانوان اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
بانوان جهت حضور فعال در زمینه ورزش و برقراری تعاملات اجتماعی با عوامل و محدودیت هایی رو به رو هستند، عدم امکان بر آورده شدن نیازهایی همچون، آزادی در پوشش، صبحت کردن در مورد مسائل گوناگون، تخلیه انرژی با حرکات موزون و آزادانه ورزش و تفریح انجام دادن، عدم وجود مکان با ارائه خدمات مناسب و دیگر نیازها موجب شده تا بانوان حضور فعال در حوزه ورزش و تعاملات اجتماعی در جامعه نداشته باشند. لذا این اهمیت حس می شود که با ایجاد فضاهایی همچون پارک های بانوان، زمینه ساز افزایش اوقات فراغت در یک مکان با خدمات مناسب بانوان، در جامعه باشیم. بنابراین پژوهش با هدف، ارزیابی کیفیت خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردبیل، بصورت توصیفی_ پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را بانوان 18+ شهر اردبیل که به منظور گذران اوقات فراغت، به پارک بانوان مراجعه می کردند، تشکیل دادند و به دلیل گستردگی جامعه آماری مورد مطالعه، بر اساس فرمول کوکران (384) نفر انتخاب، که در نهایت 370 نفر در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های کیفیت خدمات لیو (2008) و پرسشنامه اوقات فراغت ابراهیمی و همکاران (1390) انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و از آزمون های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و درصد)، استنباطی (فریدمن و دو جمله ای) و جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های 1. رده سنی21 تا 30 سال، 2. مدرک کارشناسی، 3. مجرد، 4. بازنشسته، 5. درآمد 20 تا 30 میلیون ریال، 6. سابقه تمرینی 6 تا 12 ماه، 7. با هدف و انگیزه سلامتی، 8. 2 تا 3 بار تمرین در هفته بیشترین فراوانی را در بین مولفه های پژوهش دارند و اما تحلیل نتایج های استنباطی پژوهش نشان داد که، کیفیت خدمات و مؤلفه های آن از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های کیفیت خدمات اولویت معنادار وجود دارد و همچنین اوقات فراغت و مؤلفه های آن نیز از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های اوقات فراغت هم اولویت معناداری وجود دارد.
۸.

تعیین ظرفیت گردشگرپذیری منطقه کوهستانی – ورزشی دربند تهران با رویکرد مدیریت پایدار ورزش

نویسنده:

کلید واژه ها: مناطق کوهستانی ظرفیت تحمل گردشگری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
برقراری توازن مطلوب بین قابلیت گردشگری یک منبع و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم بوده و اساس برنامه ریزی های سیستمی گردشگری را برای توسعه فعالیت های ورزشی تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری برای محیط های کوهستانی ورزشی است. در این راستا، با تعیین سه نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر تلاش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامه ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار گیرد. در ابتدا؛ با استفاده از ثبت نقاط زمینی و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، 165 هکتار از منطقه به عنوان عرصه های مفید و قابل استفاده انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق، ثبت نظرات مراجعه کنندگان و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای تاثیرگذار استخراج و محاسبه گردیدند. پنج عامل محدود کننده و یازده شاخص زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند. به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه محقق ساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران باسابقه و ورزشکاران (384 نفر) قرار داده شد. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به پارامتر آب آشامیدنی (4.4) و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر پارکینگ (1.93) بوده است. در نهایت، ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب (660000، 70686 و 40291) نفر در روز برآورد گردید.