نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی 1386 شماره 9 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران بر اساس هوش هیجانی آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 843
۲.

مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

عوامل مؤثر بر ارزشیابی از عملکرد اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 478
۵.

بررسی اثربخشی روش آموزش حس شوخ طبعی بر ناامیدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان افسرده شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تأثیر تکالیف نوشتاری مبتنی بر اصول تدریس ساختن گرایی بر پیشرفت تحصیلی مطالعات اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی روشها و فنون تدریس
تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 531
۷.

سطح مهارت های زندگی دانش آموزان راهنمایی و متوسطه استان کردستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

تأثیر سطح آگاهی معلم از ناتوانایی های یادگیری بر نحوه پسخوراند به بازده تحصیلی و واکنش های هیجانی به دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸