نعمت راستگو

نعمت راستگو

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
بازار سهام هر کشوری علاوه بر منعکس کردن ساختار اقتصادی آن کشور، منبع مهم گردش سرمایه در آن محسوب می شود؛ بنابراین، شناخت عوامل ایجادکننده بی ثباتی در بازار سهام اهمیت زیادی برای برنامه ریزان اقتصادی دارد. از عوامل شناخته شده در مدیریت سبد سهام، مطالعه درباره رفتار ریسک سیستماتیک است. هدف این پژوهش الگو سازی ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوهای گارچ [1] ، ایگارچ [2] ، ام گارچ [3] ، آرفیما - گارچ [4] و آرفیما - فیگارچ [5]  است که بر بررسی باقی مانده الگوی رگرسیونی متمرکز است و متغیر وابسته آن بازده بازار و متغیر مستقل آن لگاریتم طبیعی تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی [6] به منزله سودآوری سبد بازار است؛ ازاین رو، داده های مرتبط برای 174 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و به صورت روزانه برای بازه زمانی 1394-1385 استخراج شد. پس از تحلیل و بررسی داده ها در نرم افزار اُکس متریکس [7] و بررسی الگوها با استفاده از سه معیار مجذور میانگین مربعات خطا [8] ، میانگین قدر مطلق خطا [9] و ضریب تایل [10] ، نتایج نشان داد الگوی آرفیما - فیگارچ در هر سه معیار کمترین خطا را دارد که نشان دهنده کارآیی زیاد الگو در برآورد بتای ریسک سیستماتیک است.
۲.

Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
The present study aims to model systematic risk using financial and accounting variables. Accordingly, the data for 174 companies in Tehran Stock Exchange are extracted for the period of 2006 to 2016. First, the systematic risk index is estimated using the ARFIMA-FIGARCH model. Then, based on the research background, 35 affective financial and accounting variables are simultaneously used with the help of the backward elimination and forward selection method for modeling. After analyzing and evaluating the variables in Eviews software, the four variables of debt ratio (CL. E), size (SIZE), net profit to sales ratio (NETP. S), and interest rate coverage ratio (ICR) are selected in the backward elimination method. In the forward selection method, in addition to the above variables, operating profit margin (OPM) is also chosen. The estimated model of these variables in both methods shows a low ratio of R2 coefficient that is approximately 7%. In the test case, the model of forward selection method has less error in all four criteria of root mean squared error (RMSE), mean absolute error (MAE), mean absolute percentage error (MAPE) and Tile coefficient (TIC) compared to the backward elimination method.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان