حسین پناهیان

حسین پناهیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه فعالان در بازار سرمایه

کلید واژه ها: سود هر سهم سود نقدی هر سهم قیمت به سود هر سهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۷۷
یک سرمایه گذار هنگام خرید و فروش سهام ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرد این مقاله پژوهشی در صدد است عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار دهد. فرضیه های اصلی تحقیق عنوان می کند که تصمیم گیری سرمایه گذاران متاثر از عوامل: درآمد هر سهم، افزایش سرمایه، سود نقدی هر سهم، و قیمت به سود است. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی پیمایشی است، و اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه استخراج و مورد پردازش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده مبنی بر این است که در تصمیم گیری برای خرید سهام، مهمترین عامل، قابلیت نقدینگی سهام است و بعد از آن عواملی مانند: ثبات نسبی سودآوری، بازده سهام، و روند قیمت سهام نیز دارای اهمیت هستند و بقیه عوامل در درجه بعد قرار گرفته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، دیدگاه کارگزاران و سرمایه گذاران در خصوص تاثیر عوامل بر خرید سهام متفاوت بوده، و در مورد عواملی مانند قیمت به سود هر سهم، مدیریت شرکت، نوسانات قیمت و محل اصلی عملیات تقریباً اتفاق نظر داشته و تفاوت قابل توجهی بین نظرات آنها وجود ندارد
۴.

بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران

کلید واژه ها: کیفیت سود بازده غیر عادی انباشته عدم تقارن اطلاعاتی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۷
هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته حول خبر صدور سهام جدید شرکت هایی که از محل مطالبات و آورده های نقدی افزایش سرمایه داده اند، می باشد. در این مطالعه، کیفیت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) و بازده غیرعادی- انباشته با استفاده از مدل بازار اندازه گیری شد. هم چنین برای آزمون ارتباط بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته، از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج حاصل از هر دو آزمون تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت سود و واکنش بازار به خبر صدور سهام جدید وجود ندارد.
۷.

تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها)

کلید واژه ها: کارایی ریسک تاثیر ریسک بر کارایی روش تحلیل پوششی داده ها DEA

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۵۷۵
دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 3 بانک (ملی، صادرات، ملت) به عنوان جامعه آماری تحقیق (طی سال های 87 13 تا 1389) به صورت ماهیانه برای دوره 36 ماهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل تحقیق برای برآورد کارایی از روش DEA استفاده شد و در این راستا متغیرهای (تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها) به عنوان نهاده و همچنین متغیرهای (حجم تسهیلات و مجموعه درآمد) به عنوان ستانده انتخاب شده و با استفاده از مدل DEA کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس برای هر یک از بانک ها محاسبه شدند، بعلاوه مقادیر مازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها به تفکیک بانک ها ارائه شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای سه ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، مدلی به روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است که نتایج حاکی است نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری ارتباط معنی داری با کارایی دارد.
۱۲.

رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی

کلید واژه ها: ابعاد فرهنگی عدالت مالیاتی بی طرفی مالیاتی سیستم های مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
در تحقیقات مالی انجام شده توسط محققان حوزه های مالی، اثر متغیرهای فراوانی در مدیریت و حسابداری بررسی می شود. اما یکی از این متغیرهای مهم که می توان گفت بیشترین اثر را بر این حوزه و سیستمهای زیر مجموعه آن می گذارد، عامل فرهنگی است. تفاوتهای فرهنگی از قاره ای به قاره دیگر و از کشوری به کشور دیگر و حتی در سطحی خردتر از شهری به شهر دیگر باعث ایجاد هنجارها، ارزشها و شیوه های مختلفی می گردد و تاثیرات بسیار مهمی را در علومی چون حسابداری، مدیریت و سیستمهای مالیاتی بجا می گذارد. در این مقاله به بررسی ارتباط ابعاد فرهنگی هوفستد با ارزشهای سیستمهای مالیاتی(عدالت و بی طرفی مالیاتی) پرداخته می شود. فرهنگ و تفاوتهای آن در کشورهای مختلف طبیعتاً باعث ایجاد ناهماهنگی هایی در روشها، اعمال و شیوه های طراحی سیستمهای مالیاتی خواهد شد لذا با مطالعه ارتباط بین ارزشهای فرهنگی در جامعه و ارزشهای مالیاتی می توان به نتایج مطلوبی رسید. این پژوهش برگرفته از چارچوبهای فرهنگی «هوفستد» (1980) می باشد تا بدین وسیله تأثیر فرهنگ بر سیستمهای مالیاتی شناسایی و بررسی گردند.
۱۳.

بررسی مقایسه ای توانایی اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریان های نقدی آتی

کلید واژه ها: مدیریت سود اقلام تعهدی تجدید ارائه ارقام حسابداری توان پیش بینی اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
در این پژوهش، اعمال نظر مدیریت بر اقلام تعهدی از دو جنبه مدیریت افزاینده وکاهنده سود و وجود انگیزه های فرصت طلبانه مدیر، در جهت مقایسه توانایی پیش بینی کنندگی ارقام اولیه با ارقام تجدید ارائه شده، بررسی شده است. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین توان ارقام گزارش شده اولیه با توان ارقام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریان های نقدی آتی چه تفاوتی دارد. برای این منظور، 72 شرکت در طی دوره زمانی 1384 تا 1389 بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان داده است که توان پیش بینی اطلاعات اولیه در تبیین تغییرات جریان نقد آتی، از توانایی اطلاعات تجدید ارائه شده، بالاتر است و تفاوت توان پیش بینی اطلاعات اولیه و تجدید ارائه شده در نمونه های مدیریت افزاینده سود فرصت طلبانه و نمونه های مدیریت کاهنده سود غیر فرصت طلبانه، به لحاظ آماری معنادار است
۱۴.

تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری

کلید واژه ها: اندازه شرکت اهرم مالی مدیریت سود عدم تقارن اطلاعاتی صندوق سرمایه گذاری مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۸
در این تحقیق ، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است.از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
۱۵.

Modelling and Investigating the Differences and Similarities in the Volatility of the Stocks Return in Tehran Stock Exchange Using the Hybrid Model PANEL-GARCH

تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
Efficient financial markets with high degree of transparency do not substantiate the hypothesis that there are differences in the volatility of return. Generally, there are factors rejecting any perfect similarity in the volatility of return in the emerging stock markets, as previous studies in Iran have confirmed the complete difference. On the other hand, the hybrid model PANEL-GARCH has the benefit of high process accuracy, suggesting that the evaluation of the similarity in the volatility of return at the level of market or industry constituent units is better than the simple technique of time series GARCH model for the entire market (instead of evaluation at unit levels). Therefore, the present study intends to investigate complete similarities or differences in the volatility of return in Iran's industries. Results showed that the assumption of complete difference in the volatility of return in the industries did not hold. The results of this process for Iran's industries covering the timespan between 16/2/2013 to 18/3/2017 showed that there are similarities in terms of the y-intercept of conditional mean and variance equations (1.1) PANEL-GARCH between the volatility of stock returns of 23 industries in the Tehran Stock Exchange as confirmed by LRT test. 
۱۶.

Application of HS Meta-heuristic Algorithm in Designing a Mathematical Model for Forecasting P/E in the Panel Data Approach

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
In financial markets such as Tehran Stock Exchange, P/E coefficient, which is one of the most well-known instruments for evaluating stock prices in financial markets, is considered necessary for shareholders, investors, analysts and corporate executives. P/E is used as an important indicator in investment decisions. In this research, harmony search metaheuristic algorithm is used to select optimal variables affecting P/E and then, modelling is done through multivariate regression based on panel data. For this purpose, a sample of 87 companies has been selected from listed companies in the Tehran Stock Exchange during a 10-year period (2006-2015). The results indicate the effect of the variables of stock returns, stock price to book value ratio, price to net selling ratio, return on assets, earnings per share, market value to book value, money volume, operating return margin, return on capital, and current assets, as top ten variables, on P/E ratio, which estimates a total of 86% of the P/E ratio changes.
۱۷.

Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
The present study aims to model systematic risk using financial and accounting variables. Accordingly, the data for 174 companies in Tehran Stock Exchange are extracted for the period of 2006 to 2016. First, the systematic risk index is estimated using the ARFIMA-FIGARCH model. Then, based on the research background, 35 affective financial and accounting variables are simultaneously used with the help of the backward elimination and forward selection method for modeling. After analyzing and evaluating the variables in Eviews software, the four variables of debt ratio (CL. E), size (SIZE), net profit to sales ratio (NETP. S), and interest rate coverage ratio (ICR) are selected in the backward elimination method. In the forward selection method, in addition to the above variables, operating profit margin (OPM) is also chosen. The estimated model of these variables in both methods shows a low ratio of R2 coefficient that is approximately 7%. In the test case, the model of forward selection method has less error in all four criteria of root mean squared error (RMSE), mean absolute error (MAE), mean absolute percentage error (MAPE) and Tile coefficient (TIC) compared to the backward elimination method.
۱۸.

ارزیابی کارآیی الگو های گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک دارایی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
بازار سهام هر کشوری علاوه بر منعکس کردن ساختار اقتصادی آن کشور، منبع مهم گردش سرمایه در آن محسوب می شود؛ بنابراین، شناخت عوامل ایجادکننده بی ثباتی در بازار سهام اهمیت زیادی برای برنامه ریزان اقتصادی دارد. از عوامل شناخته شده در مدیریت سبد سهام، مطالعه درباره رفتار ریسک سیستماتیک است. هدف این پژوهش الگو سازی ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوهای گارچ [1] ، ایگارچ [2] ، ام گارچ [3] ، آرفیما - گارچ [4] و آرفیما - فیگارچ [5]  است که بر بررسی باقی مانده الگوی رگرسیونی متمرکز است و متغیر وابسته آن بازده بازار و متغیر مستقل آن لگاریتم طبیعی تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی [6] به منزله سودآوری سبد بازار است؛ ازاین رو، داده های مرتبط برای 174 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و به صورت روزانه برای بازه زمانی 1394-1385 استخراج شد. پس از تحلیل و بررسی داده ها در نرم افزار اُکس متریکس [7] و بررسی الگوها با استفاده از سه معیار مجذور میانگین مربعات خطا [8] ، میانگین قدر مطلق خطا [9] و ضریب تایل [10] ، نتایج نشان داد الگوی آرفیما - فیگارچ در هر سه معیار کمترین خطا را دارد که نشان دهنده کارآیی زیاد الگو در برآورد بتای ریسک سیستماتیک است.
۱۹.

پیش بینی و مدل سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
هدف از این پژوهش مدلسازی و مقایسه قدرت پیشبینی کنندگی مدلهای GARCH در پیشبینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاینرو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدلهای GARCH ، EGARCH ، PGARCH ، GJR ، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH  با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال بررسی گردید و عملکرد پیشبینی این الگوها بر اساس معیارهای میانگین خطای معیار (MSE)، میانه خطای معیار (MedSE)، میانگین قدر مطلق خطای پیشبینی (MAE)، جذر میانگین مربعات خطاهای پیشبینی (RMSE) و ضریب نابرابری تایل (TIC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل FIGARCH ازنظر سه معیار MSE ، MAE و RMSE دارای کمترین خطا است که نشان میدهد خوبی برازش این مدل از تمامی مدلهای دیگر برای پیشبینی تلاطم بازدهی سهام  بیشتر است. همچنین مشخص شد که بازدهی شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) دارای تلاطمهای خوشهای است بدین معنی که با نوسانات کم، تلاطم کوچک در دورههای بعدی دارد و با نوسانات زیاد دچار تلاطم شدید میشود.
۲۰.

Designing a Total Interpretive Structural Modeling (TISM) for the Effectiveness Mechanism of Stock Liquidity in the Tehran Stock Exchange Companies

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۲
As the capital market becomes more competitive, one of the topics that has attracted the attention of many financial researchers in recent years is the liquidity of corporate stocks that because of the dynamics it can create in corporate financing, it is of strategic importance. The purpose of this research is designing a Model of Comprehensive interpretive/structural Mechanism of Effectiveness of Stock Liquidity Tehran Stock Exchange Companies. The one-year study period 2018-2019 in both qualitative analysis and quantitative analysis was conducted with the participation of two members of the panel. In the qualitative analysis section, this research identified through the combination of Delphi and the analysis of three components of the operational mechanism, the structural/governance mechanism, and the investor/mechanism of trading mechanism in the form of the effective statement on stock liquidity. And in the Comprehensive Interpretive / Structural Analysis section, with the participation of four Stock Exchange brokers, members of the panel presented a model based on a spectrum of the most influential statements to the least effective stock liquidity statements. The results show that the Delphi analysis of 25 indicators identified early in the meta-synthesis, 7 Index Remove and 2 indicators have been merged for a total of 16 statements were approved. In the quantitative section, based on a comprehensive interpretive/structural analysis, it was identified that the increase in the number of trading transactions as the component of operational mechanisms was identified as the most influential factor in stock liquidity.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان