حسن قدرتی

حسن قدرتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل سازی بازنمایی سیستمی

کلید واژه ها: الگوی تفکر تحلیلی تحلیل تم مضامین سازمان دهنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف این مطالعه، ارائه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرسان و ترسیم سیستماتیک آن در بستر حرفه حسابرسی می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان در قضاوت، این مطالعه از طریق تحلیل تم نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده در بستر کارکردهای جاری حرفه ی حسابرسی از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. یافته ها: در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تم، 12 نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 22 نفر از شرکای موسسات حسابرسی دارای تجربه و دانش تخصصی اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود ۳ مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون پایه حکایت دارد. نتایج: از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، شیوه تفکر انتقادی محرک آمیزترین الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان تلقی می شود که می تواند پیامد شیوه ی تفکر تحلیلی پراگماتیسم گرایانه را در بستر کارکردهای حرفه ای حسابرسی را به همراه داشته باشد.
۲.

طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش بینی سود در شرکت های فعال در صنعت مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار سرمایه شرکت های فعال درصنعت مالی قابلیت پیش بینی سود تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۵
قابلیت پیش بینی سود عملکرد آتی شرکت بر مبنای اطلاعات حسابداری و استفاده از اطلاعات حاصل از این پیش بینی ها در تعیین ارزش شرکت از نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش بینی سود در شرکت های فعال درصنعت مالی طی سال های 1390 تا 1400 انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید و خبرگان حوزه حسابداری به تعداد 18 نفر و همچنین مرور پژوهش های مرتبط، یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و پژوهش ها با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda ابعاد مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 28 مؤلفه استخراج گردیده و محیط اطلاعاتی شرکت، واکاوی انحرافات، تغییرپذیری سود و تحلیل اهرم مالی بیشترین ضریب اهمیت را بر اساس تکنیک آنتروپی شانون را به دست آوردند. در این پژوهش، الگوی ارزیابی قابلیت پیش بینی سود در قالب 28 مؤلفه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای ارزیابی قابلیت پیش بینی سود ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، سودآوری و ارتقا توان سناریوپردازی شرکت های فعال درصنعت مالی سودمند باشد.
۳.

طراحی الگوی حسابداری مدنی: فرآیند بازنمایی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری مدنی مدل سازی بازنمایی سیستمی مشروعیت حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۱
هدف این مطالعه بسط اکتشافی ابعاد زمینه ای توسعه حسابداری مدنی و ارزیابی سیستماتیک پیوندهای درونی ابعاد می باشد. روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی بود و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده نمود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های ماتریسی جهت انجام تحلیل بازنمایی سیستمی بودند. لذا ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق ارزیابی سیستماتیک نسبت به شناسایی محرک ها و پیامدهای مدل اقدام گردید. نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مولفه و ۳4 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد، محرک اولیه توسعه حسابداری مدنی در بازار سرمایه، زیرساخت های سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که به واحدهای حسابداری کمک می کند تا شناخت فراگیرتری از بازار و تغییرات آن داشته باشند.
۴.

مدل تعیین هزینه براساس پارامترهای معین برای افزایش توان عملیاتی بالگردهای ترابری و نظامی (مورد مطالعه یک سازمان پروازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هزینه آمادگی عملیاتی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۳
مقاله حاضر، با هدف مدل پیشنهادی جهت تعیین هزینه های فنی،پروازی، و... برای آمادگی عملیاتی انجام یک پرواز ایمن بالگرد، به منظور ارتقاء توان عملیاتی بالگردهای نظامی با استفاده از اجرای برنامه ریزی پروازی، نگهداری و تعمیرات فنی، بر اساس سه مؤلفه اصلی: در دسترس بودن، قابلیت سرویس دهی، پایدار بودن صورت گرفته است. نظر به این اهمیت،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه موردى در یک سازمان پروازی به عنوان برجسته ترین یگان فعال ایفای نقش می نماید. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات گذشته و مطالعه بر روی عملکرد چند سایت پروازی یک بالگرد ترابری و احصاء پارامترهای فوق برای تعیین هزینه ها، براساس الگوی مدل F.M.P و ریاضی صورت گرفته است. نتایج عملکرد سه ساله چند سایت مختلف پروازی بالگردهای ترابری موجود کشور از سازمانهای نظامی و غیر نظامی جمعیت هلال احمر کشور با نگاه تعیین هزینه و محاسبه یک ساعت پرواز و مقایسه وضعیت سود دهی منطقی بصورت نمودار، همراه با تجزیه،تحلیل، ارائه راهکارها و پیشنهاد برای اقدامات اصلاحی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. به منظور حفظ و ارتقاء توان عملیات بالگردی، با استفاده از نتایج فوق می توان با برنامه ریزی مناسب، مدیریت هزینه ها و برآورد اعتباری دقیق و صحیح در شرایط امنیت اقتصادی حال جهان، یک سازمان فعال پروازی راه اندازی و هر سال تجهیزات پروازی را به روز و کارکنان پروازی، فنی و اداری از توان و انگیزه خدمتی بهتری برخوردار و آن سازمان منظور بصورت مداوم سود دهی اقتصادی بهتری داشته و برای دیگر شرکت های پروازی نیزتعمیم داد 
۵.

The model for measuring the Quality of Sustainability Reporting and Determinants: Application Analytic Network Process Fuzzy DEMATEL-Based Technique(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sustainability Reporting Quality Internal Controls Reporting Sustainable Innovation Performance Earnings Quality Value Relevance FDANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
Sustainability reporting is an important tool for decreasing information asymmetry, according to the stakeholders' demands for transparency. On the other hand, increasing transparency allows investors to have more appropriate evaluations of firms' activities and direct their investments to companies with more enthusiasm. In the organizational context, information asymmetry creates conflict between owners and managers. Managers tend to reduce the gap between themselves and stakeholders, particularly shareholders, by producing and delivering reports. Companies use sustainability reports to connect with their society and environment, as well as a way to manage interactions with various stakeholders for societal approval and activity continuation. The primary purpose of this study is to provide a model for measuring the quality of sustainability reporting and the determinants. In terms of methodology, the current study is qualitative, deductive, cross-sectional, applied, and exploratory. The criteria were identified and extracted, then evaluated and prioritized using Multi-Criteria Decision-Making approaches including Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory Analytic Network Process-based. The FAHP test revealed that of the six indicators, the GRI's reporting guidelines for sustainability Checklist were placed highest. Internal Controls Reporting, Sustainability Innovation Performance, and Earnings Quality rated first to third, respectively, among the 25 criteria affecting the quality of sustainability reporting, according to the FDANP.
۶.

سنجش تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرار مالیاتی سیاست های بخش عمومی آزادی اقتصادی ایران پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف: فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات اطلاق می شود . عوامل متعددی بر فرار مالیاتی تأثیر گذارند. یکی از مهمترین این عوامل، سیاست های بخش عمومی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب نوظهور در دوره زمانی 2020 - 2000 مطالعه شده است.   روش : برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده است.   یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر حقوق مالکیت بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضمین مالکیت شخصی توسط دولت، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است. علاوه براین، حاکمیت قانون تأثیر منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا بالا بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد به اجرای قاطع قوانین بویژه قوانین مالیاتی را بالا برده و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می دهد. تأثیر متغیر دین (درصد جمعیت مسلمان)، آزادی اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و در مقابل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت دارند. تأثیر هزینه های دولت و متغیر سهم بخش کشاورزی (درصد از GDP ) بر فرار مالیاتی نیز مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست.   نتیجه گیری : بالا بودن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دوره زمانی 2020 - 2000 ، فرار مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه را کاهش داده است.
۷.

ارائه مدلی جهت دوسوتوان سازی سازمان در بانک تجارت استان اصفهان با استفاده از روش تلفیقی گراندد تئوری و دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوسوتوانی دوسوتوانی سازمان بانک تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف این پژوهش طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در مجموعه شعب بانک تجارت استان اصفهان و شناسایی شاخص های بااهمیت است. روش این تحقیق آمیخته متوالی اکتشافی از نوع موردی و پیمایش است. جهت تأیید مدل دوسوتوانی سازمانی شناسایی شده و آزمون فرضیه ها از رویکرد گراندد تئوری و نرم افزار Lisrel استفاده شد. بر اساس یافته های اولیه ء تکنیک گراندد تئوری، تعداد 74 شاخص پس از غربال اولیه و حذف کدهای تکراری و زائد باقی ماند. این شاخص ها به عنوان داده های ورودی تکنیک دلفی فازی معرفی شدند و نهایتاً 18 شاخص جهت ادامه فرایند و ارائه تم های فرعی و اصلی در نظر گرفته شدند. مدل دوسوتوانی سازمانی و اهمیت آن شناسایی شده جهت تعمیم به کل مجتمع به وسیله رویکرد معادلات ساختاری (تحلیل عاملی از نوع اکتشاف) تأیید شد. شاخص های منابع انسانی مدل دوسوتوان سازمانی که عمدتاً به فرهنگ سازمانی و فردی اشاره دارد، نشان دهنده ء نقش تأثیرگذار درونیات افراد و سازمان در اجرای یک مفهوم جدید است. در شاخص های راهبردی هم بر وجود ساختاری منعطف جهت اجرای دوسوتوانی تأکید شده است. در بعد سرمایه اجتماعی نکته ء قابل توجه اولویت بالای شاخص بازنگری فرآیندها و مؤلفه های اجتماعی درمجموع شاخص های سازمان دوسوتوان است. این بدان معناست که در مراحل آغازین پیاده سازی دوسوتوانی بازنگری فرآیندها و تجهیزات جهت کشف فرصت های بهره برداری و اکتشاف، برنامه ریزی برای پیگیری همزمان این فرصت ها و تدوین الگوی دوسوتوانی در بخش های مختلف بانک امری ضروری است.
۸.

Provide a Model of Investors' Financial Behavior based on Psychological and Ethical Factors(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۹
Background: Many investment decisions are not only affected by economic indicators and rationality, but also categories such as work experience, social responsibility, risk, investor self-confidence, etc. affect investor’s behavior and their decisions. The main purpose of this study is to present a financial behavior model based on psychological and moral factors. Method: The present study was mixed. In the qualitative part, the Delphi technique was used. The statistical population of all experts and managers of brokerages, investment funds, investment portfolios, traders and analysts had professional qualifications and high experience, of which 12 people were considered as snowball technique as a sample. It was an interview tool and finally the data were analyzed by fuzzy Delphi method. In a small part, the descriptive-survey method was used. 287 members of the investor community were considered as a sample. A questionnaire was used to collect data. Finally, using AMOS software, confirmatory factor analysis and structural equation design were investigated. Results: Finally, the analysis model in this study was approved. Based on the importance of investors' behavior and the importance of moral and psychological characteristics in the capital market, it was shown that the expected return formed has a direct effect on the psychological characteristics of optimism, distrust, risk aversion and emotion, as well as ethics. It was also shown that psychological and moral characteristics affected turnover, trading volume, risk sharing, risk appetite. In addition, one of the most important results is a combination of behavioral factors (optimism, overconfidence, emotion, risk aversion and ethics) and market efficiency (trading volume, turnover, risk appetite and risk sharing). Conclusion: The obtained results indicate the effect of emotional and psychological and moral characteristics and characteristics on the behavior of investors and is important to drive the market towards rationality and on the other hand as a basis for designing investment strategies for investment managers.
۹.

بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخاطرات اخلاقی محدودیت های مالی بازده و ساختار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف از این مقاله بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی می باشد. پژوهش حاضر علاوه بر متغیرهای اثر گذار کلان اقتصادی، درصدد بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن بوده است. این تحقیق از نوع کیفی/کمی است. تعدادی از خبرگان بورسی به عنوان نمونه ی پاسخ دهنده به سؤالات مصاحبه انتخاب شده اند و از جمله مسائلی که جهت این تحقیق و سؤالات مصاحبه را تعیین می کند ادبیات مربوط به متغیرهای منتخب کلان اقتصادی، محدودیت مالی و اثر آن بازده و ساختار سرمایه و فعالان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان، ابتدا از روش گراندد تئوری جهت شناسایی شاخص ها، از روش دلفی فازی و معادلات ساختاری برای ارزیابی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی ،محدودیت مالی و اثر آن بازده و ساختار سرمایه و فعالان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از روش دیمتل فازی برای اولویت بندی شاخص ها و پایش عوامل استفاده شد و معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده گردید. همچنین در پژوهش قصد داریم نشان دهیم که پیروی از اصول اخلاقی و تدوین دستورالعمل های اخلاقی و فرهنگ سازی برای حاکمیت ارزش های اخلاقی می تواند تا حد زیادی در کاهش مخاطرات بازارهای مالی و ایجاد شفافیت موثر باشد و هزینه نظارت را کاهش دهد و اجرای قوانین را نیز تضمین کند. یافته ها نشان داد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛﺮﮔﺬاری ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ، اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ و مخاطرات اخلاقی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ دارند.
۱۰.

ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت گزارشگری مالی شهرداری نهادهای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان های عمومی غیردولتی می باشد. روش پژوهش: با روش تحلیل محتوا به بررسی متون و پژوهش های قبلی پرداخته شد و مؤلفه های مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده از ابعاد اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و بعد سیاسی به همراه مؤلفه ها و شاخصه های خود می توان مدل مناسبی از شفافیت گزارشگری مالی ارائه نمود و همچنین تقویت هر بعد و هر عامل می تواند گزارشگری مالی در شهرداری ها و سازمان های عمومی را شفاف تر نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ایجاد شفافیت مالی در دستگاه های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها باید به صورت ریشه ای، قانون مند و با فرهنگ سازی صورت پذیرد. این پژوهش یکی از کم نظیرترین پژوهش ها در زمینه شفافیت مالی بوده و اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی در ارائه مدل شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات پژوهش کمک نموده است.
۱۱.

مالیات انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران (نظریه نقدشوندگی در مقابل نظریه ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات مبادله سهام اثر نقدشوندگی اثر ساختاری کارایی بازار عمق بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
سیاستگذاران بازار سرمایه سعی دارند با استفاده از ابزارهای مناسب موجب بهبود ابعاد مختلف کیفیت بازار شوند. تغییر مالیات انتقال سهام ازجمله سیاست هایی است که همواره بر معاملات بورس اوراق بهادار تهران جاری بوده است، اما به دلیل ثابت بودن نرخ آن برای سالیان زیاد، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با توجه به کاهش هشتاد درصدی این مالیات در شهریور 1397 و با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری از این مالیات معاف هستند، با بکارگیری روش تفاضل در تفاضل و استفاده از داده های فرکانس بالا برای 422 شرکت در بازه زمانی تیر تا آبان 1397 به بررسی اثر کاهش مالیات انتقال سهام بر ابعاد مختلف کیفیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهند کاهش مالیات موجب افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می شود و در عین حال نوسان بازار را کاهش می دهد. بنابراین، نتایج نظریه نقدشوندگی را در مقابل نظریه ساختاری تایید می کند، که بر اساس آن کاهش مالیات موجب افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدشوندگی می شود.
۱۲.

Designing the Evaluation Model for Sustainable Technology in the Textile Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: technology evaluation Sustainability Textile industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
Textiles as a forerunner in the industrialization of many current developed countries to the post-industrial stage has fundamental role. Due to the occurrence of many problems in the Iranian textile industry, this industry has faced many hardships. The objective of this article is to develop an evaluation model for sustainable technology in the textile industry. The present research method is applied, in terms of (quantitative-qualitative) mix method. The qualitative sector is consists of the statistical population of elite in the textile industry, which semi-structured interviews were carried out with 10 experts in the textile industry. Their ideas were refined in two stages using the Fuzzy Delphi method and according to the library studies and expert ideas, the evaluating components of technology were identified and a researcher-made questionnaire was developed in the Likert spectrum. Its validity was measured using confirmatory factor analysis and reliability with combined method. The quantitative sector is consist of the statistical population includes all engineers, managers and university professors of the textile industry, of which 200 people were randomly selected as the sample size. Based on the results of the qualitative and quantitative sectors, the technology evaluating model has been drawn including 10 dimensions of economic, cultural, environmental, marketing, legal, organizational, political, technical, managerial and marketing. Obstacles and influential factors in evaluating technology are stated here with their consequences.
۱۳.

به کارگیری برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان 

کلید واژه ها: برنامه ریزی آرمانی بودجه عمرانی تخصیص بهینه بودجه بودجه شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۷
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در بیان نتایج توصیفی تحلیلی است و به مسئله تخصیص بهینه بودجه شهرداری اصفهان با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی می پردازد، که در این مدل مسئله اهداف متضاد در تخصیص بودجه و میزان انطباق اعتبارات بودجه شده با مقادیر اعتبارات تخصیص یافته بررسی شده اند. داده ها دربازه زمانی مربوط از اداره بودجه شهرداری اصفهان جمع آوری شدند و برای فرموله کردن مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفتند مدل با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و نتایج حاصل ازآن نشان داد که با مقدار بهینه 462/22 Z= هدف 2و 5 به طور کامل تحقق یافته و هدف 4 و 6 و 7 رضایت بخش بوده و هدف 1 و3 باشکست مواجه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان