نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی سال چهارم تابستان 1388 شماره 3 (پیاپی 15) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی با خطرجویی در جوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

مقایسه هنجار استراتژی های مطالعه و یادگیری (LASSI) و رابطه آن باپیشرفت تحصیلی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

ارتباط به کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی تاثیر اجرای برنامه « فلسفه برای کودکان » به صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸