آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرح واره های ناسازگار و مؤلفه های هوش هیجانی در رعایت یا عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان همه گیری کووید-19 در سربازان یک مرکز آموزشی نظامی در نیروهای مسلح در سال 1399 انجام گرفت. روش اجرا: نمونه آماری شامل 148 نفر از 250 نفری بودند که بدون رعایت اصول بهداشتی مربوط به ویروس کرونا در بازه زمانی معین به یکی از مراکز آموزش نظامی مراجعه نمودند و با روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند و نمونه افراد پاسخ دهنده به اصول بهداشتی کرونا نیز به صورت همگن از مراجعه کنندگان به همان مرکز آموزش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه هوش هیجانی بار- آن (1980) و پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (1995) استفاده شد؛ و در نهایت داده ها با بهره گیری از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین طرح واره های ناسازگار اولیه در حوزه طرد و بریدگی و حوزه عملکردهای مختل و همچنین مؤلفه های هوش هیجانی در هوش بین فردی و درون فردی بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس وجود طرح واره های ناسازگار و پایین بودن سطح هوش بین فردی و درون فردی از عوامل روان شناختی تأثیرگذار در عدم توجه به اصول بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا است.

Comparison of maladaptive schemas and components of emotional intelligence in observing or not observing health procedures during the Covid-19 pandemic

The aim of this study was to compare maladaptive schemas and components of emotional intelligence in observing or not observing health procedures during the Covid-19 pandemic in soldiers of a military training center in the Armed Forces in 2020. The statistical sample consisted of 148 people out of 250 people who referred to the university in a certain period of time without observing the hygienic principles related to the coronavirus and were selected by systematic sampling method. They were selected to the Duty Training Center. To collect data the Bar-On Emotional Intelligence Questionnaire (1980) and Young's Early Maladaptive Schemas Questionnaire (1995) were used. Finally, the data were analyzed using multivariate analysis of variance and Bonferroni post-hoc test. Findings indicate that there is a significant difference between the early maladaptive schemas in the field of disconnection and rejection and the field of impaired performance as well as the components of emotional intelligence in interpersonal and intrapersonal intelligence between the two groups. Accordingly, the existence of maladaptive schemas and low levels of interpersonal and intrapersonal intelligence are among the psychological factors influencing the lack of attention to health principles in the fight against coronavirus.

تبلیغات