آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰

چکیده

روند رو به رشد طلاق در دهه اخیر و متعاقب آن افزایش تعداد زنان و مردانی که تجربه طلاق داشته اند، لزوم توجه به زندگی پس از طلاق را بیش از پیش آشکار می نماید. در این میان، مطالعه نحوه مواجهه سوژه های مطلقه با زندگی پس از طلاق و نیز درک و تصور آنها به ویژه با اتخاذ رویکردی جنسیتی، حوزه ای عموماً مغفول مانده در جامعه شناسی ایرانی است. از این رو پژوهش حاضر درصدد است تا با اتخاذ روش شناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 36 مرد و زن مطلقه ساکن در شهر تهران، به کشف درک سوژه ها از ابعاد گوناگون زندگی پس از طلاق و تفاوت های جنسیتی موجود در نحوه مواجهه افراد در این ابعاد بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با وقوع طلاق تغییرات متعددی در ابعاد گوناگون زندگی کنشگران ایجاد می گردد؛ از این رو کنشگران بایستی در حیطه های عاطفی، جنسی، اقتصادی، روانشناختی، ارتباطی، اجتماعی و مدیریت فرزند به تعاملات جدیدی در زندگی خود بپردازند. از سویی فرهنگ جنسیتی، نابرابری جنسیتی در دسترسی به انواع سرمایه ها، تمایزات حقوقی، تفاوت در عادت واره ها و نقش های جنسیتی و نیز نحوه جامعه پذیری متمایز زنان و مردان منجر به تعاملات گوناگون و نحوه مواجهه متفاوت آنان پس از طلاق خواهد شد. یافته ها حاکی از آن است که زنان در مقایسه با مردان پیامدهای متفاوتی را پس از طلاق تجربه می کنند و در مجموع با چالش های مضاعفی در زندگی خود پس از طلاق روبرو هستند.

Gender Analysis of Life after Divorce: a Qualitative Study

The increasing trend of divorce during recent decade and consequently a rise in the number of men and women who have experienced divorce, clarifies the importance of paying attention to post-divorce life. However the study of how divorced subjects deal with life after divorce and also their perception, especially with a gender approach has been a neglected area in the Iranian sociology. Therefore the present research attempts to adopt a quantitative methodology and to apply in depth semi structured interviews with 36 divorced men and women in Tehran to discover the perception of subjects of different aspects of life after divorce and gender differences, in the way people deal with the situation. The results show that with divorce several changes develop in various aspects of life of actors. Therefore actors should take new interaction policies in the areas of emotional, sexual, economic, psychological, relational, social, parenting, and home management in their lives. Also, gender culture, gender inequality in access to a variety of investments, legal distinctions, differences in habits, gender roles, distinctive sense of community of men and women, lead in various interactions and deal differently with divorce when it happens. The results indicate that, women compared to men experience different aftermaths of divorce and, by and large, they face with doubled challenges.

تبلیغات